Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: maj 2016r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 4.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

4. (uchylony).

4a. (uchylony).

5. (uchylony).

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. (uchylony).

11. (uchylony).

12. (uchylony).

13. (uchylony).

14. (uchylony).

15. (uchylony).

Art. 51.

(uchylony)

Art. 52.

(uchylony)

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie technicznoużytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

Art. 8.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Większe okno
Joanna
2015-09-22 10:10:02
Odpowiedzi: 0
Jakie dokumenty są niezbędne do przesunięcia barierki balkonowej o grubość docieplenia, tj. 10 cm. we Wspólnocie Mieszkaniowej, dodam, że balkony wystają na zewnątrz elewacji. Potrzebuję konkretnej podstawy prawnej.
Gość
2015-10-19 14:01:12
Odpowiedzi: 0
Witam. Zgłosiłem budowę 2 wiat.Treść zgłoszenia w 2010r. (Budowa dwóch wiat p powierzchnia zabudowy 25m2 każda. Wiaty o konstrukcji metalowej,posadowione na "pestkach",pokryte blachą trapezową.) Chciałbym je zaadaptować na pomieszczenia gospodarcze, z możliwością wjazdu do nich autem (w tym celu wykonałem drzwi garażowe do nich),wiaty są w całości pokryte blachą, konstrukcja z rur pospawanych, punktowo zabetonowane w gruncie.Chciałbym je powiększyć do 35m2,bez naruszania konstrukcji, dospawam profile i za blachuje powierzchnie. Czy mogę wykonać tę prace na zgłoszenie zgodnie z nowymi przepisami, czy to już modernizacja i potrzeba pozwolenie na budowę? Na jakie pkt Prawa Budowlanego mogę się powołać ?
Gość
2015-10-26 17:34:52
Odpowiedzi: 0
W budynku przeznaczonym do działalności gospodarczej ukończyłem dwie kondygnację, które odebrał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozwalając na ich użytkowanie. Pozostałe dwie kondygnacje są jeszcze w fazie wykańczania wnętrz. Czy Urząd Gminy słusznie chce pobrać podatek od nieruchomości za wszystkie kondygnacje odebrane i nieodebrane przez Nadzór Budowlany?
Artur Słabiak
2015-11-12 14:39:57
Odpowiedzi: 0
Kto ma obowiązek wniesienia opłaty administracyjnej za wydanie pozwolenia na budowę?
Gość
2015-11-19 06:22:04
Odpowiedzi: 0
Sąsiad przy płocie (blisko naszych okien, a kilka razy dalej od własnych) stawiał murowaną wędzarnię. Po zgłoszeniu do nadzoru budowlanego na czas kontroli ją częściowo rozebrał (kanały wędzarnicze), twierdząc, ze to będzie "tylko" grill i nadzór odrzucił naszą skargę. Czy w takiej sytuacji powinienem teraz odwołać się do sądu administracyjnego? Czy powinienem odczekać, aż sąsiad wymuruje konstrukcję do końca. Czy wtedy procedurę od nowa powinienem zgłosić do nadzoru budowlanego, czy od razu do sądu i jakiego?
krystyna
2015-12-13 12:29:15
Odpowiedzi: 0
Uprzejmie proszę o info, czy wymagane jest pozwolenie na wykonanie drewnianego ganku, przeszklonego, pokrytego dachówką o wym.2,0 X 1,2 ?
Gość
2016-01-05 15:13:52
Odpowiedzi: 0
Moja firma zajmuje się montowaniem reklam, kasetonów reklamowych, różnego rodzaju logotypów na budynkach i wewnątrz budynków. Czy będą to roboty budowlane czy bardziej dekorowanie. W pkd dekorowanie posiada kod pkd z grupy 71..., natomiast roboty budowlane pkd z grup 4 np. - 43.... Pytam z tego powodu, że planujemy rozpoczęcie wykonywanie takich usług montażu w Niemczech. W Niemczech występuje podatek budowlany i prawdę mó wiąc nie wiem czy należy to klasyfikować do robót budowlanych.
adam
2016-01-05 15:23:23
Odpowiedzi: 0
czy sąsiad może dobudować garaż do bloku mieszkalnego bez zgody wspólnoty mieszkaniowej?
grzegorz
2016-01-07 11:59:08
Odpowiedzi: 0
mam ślepą lazienkę w której zamontowany jest wklad stalowy w przewód wentylacyjny ,mino tego przy silniejszych wiatrach następuje tzw. cofka i spaliny z koninow dymowych dostaja sie do mojej lazienkiczy mozliwe jest zamontowanie nasady koninowej.w lazience nie ma zadnych urzączen gazowych
Błażej
2016-01-09 18:21:13
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie. W moim sąsiedztwie wynikła dziwna sytuacja i nie mogę sobie z nią poradzić, otóż mieszkam w domu 6 rodzinnym położonym na wspólnej działce i posiadającej wspólny strych. Razem z sąsiadem z klatki wymieniliśmy dach i zamierzałem zrobić sobie dodatkowo pokoje na poddaszu(sąsiedzi wyrazili zgodę jak to we wspólnocie) ale niestety sąsiad posiada na tym strychu wędzarnie i moje pytanie brzmi czy owa wędzarnia może znajdować się na strychu?? Mam taki problem, że sąsiad nie chce jej usunąć,a mi będzie przeszkadzać dym, a co najważniejsze to boję się o bezpieczeństwo bo przecież zawsze jest zagrożenie pożarem. Prosiłbym o szybką odpowiedź czy są na to jakieś przepisy PPOŻ czy prawa budowlanego. Z góry dziękuję.
Gość
2016-01-11 09:36:16
Odpowiedzi: 0
witam. w granicy mojej posesji powstał dom weselny od mojego domu w odległości 3m. Czy jest to zgodne z prawem budowlanym
dionizy
2016-01-12 23:05:07
Odpowiedzi: 0
czy działka budowlana na której ustalono drogę konieczną jest dalej działkom budowlaną,czy staje się działkom drogową.
Gość
2016-01-15 13:33:15
Odpowiedzi: 0
Dlaczego przepisy tu zamieszone są nieaktualne jeszcze z 2014r?
Gość
2016-01-26 20:03:01
Odpowiedzi: 0
ile szerokosci ma miec korytarz , który dzieli pokój tzn scianka dzialowa , korytarz dzieli przejściowe pokoje jest długosci powyzej 4 metrów ? 90 cm czy 120cm aby zostal zalegalizowany?
Gość
2016-01-26 20:04:57
Odpowiedzi: 0
Sto lat! Sto lat - wujek krzyczy. Ciocia wręcza kosz słodyczy, dziadek w nowej swej koszuli, babcia Cię do siebie tuli. Mama torcik dekoruje, tato wszystko to filmuje. Skąd to całe zamieszanie? Urodzinki masz kochanie.
Gość
2016-01-28 09:27:38
Odpowiedzi: 1
Kto może wykonywać przeglądy roczne budynków?
Odpowiedzi (1):
Leo
2016-02-29 23:29:59
Kto może wykonywać przeglądy roczne budynków?
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-02-07 23:24:51
Odpowiedzi: 0
Tekst nie jest aktualny na luty 2016. Robicie ludzi w balona. Tekst jest nieaktualny.
bogdan
2016-02-17 11:24:19
Odpowiedzi: 0
1.remont stacji transformatorowej 15/04 kv 2.przerobienie zasilania istniejących kabli sn 15 kvdo zasilenia tej stacji. 3.wyprowadzenie 4 przyłączy kablowych 04 kv ,do 4 działek - Pytanie :czy powyższe prace można wykonać zgodnie z art. 29a , a jeśli nie to proszę podać procedurę. dzii pozdrawiam
karolina
2016-02-29 21:04:23
Odpowiedzi: 0
jakie są wymagania co do kominka z płaszczem wodnym? chcę zainstalować taki o mocy 12kw w mieszkaniu na parterze o pow. 50m2
Arek
2016-03-07 19:57:13
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem współwłascicielem kamienicy.Chciałbym zaadaptować moją część strychu na poddasze mieszkalne. Jakich formalności muszę dopełnić? Arka
Kazimierz
2016-03-17 20:20:24
Odpowiedzi: 0
Czy przeniesienie 2 central sygnalizacji pożaru zlokalizowanych w różnych miejscach do innego wspólnego pomieszczenia /gdzie znajduje sie 3 centrala/ wymaga pozwolenia na budowę ?
Gość
2016-03-22 15:27:44
Odpowiedzi: 0
Jestem właścicielem działki rolnej z przeznaczeniem na rekreację chciałabym postawić na niej przyczepę tzw.domek holenderski.Czy wystarczy tylko zgłosić ten fakt.
NIKA
2016-04-07 10:02:52
Odpowiedzi: 0
14.10.2013r-uzyskałam zgodę na rozbudowę budynku mieszkalnego.Jaki mam czas(lub nie mam) na rozpoczęcie prac?
Gość
2016-04-08 12:44:46
Odpowiedzi: 0
Proszę o określenie czy kontener budowlany nie związany z gruntem jest budowlą , orz czy wiata nie związana z gruntem jest budowlą
Waldemar
2016-05-04 15:43:15
Odpowiedzi: 0
Czy na działce budowlanej 1600 m2 mogę oprócz domu mieszkalnego postawić również domek (parterowy o pow.zabudowy 35 m2)rekreacji indywidualnej
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry