Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 4.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

4. (uchylony).

4a. (uchylony).

5. (uchylony).

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. (uchylony).

11. (uchylony).

12. (uchylony).

13. (uchylony).

14. (uchylony).

15. (uchylony).

Art. 51.

(uchylony)

Art. 52.

(uchylony)

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie technicznoużytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

Art. 8.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Większe okno
Gość
2018-08-08 19:47:10
Odpowiedzi: 0
czy jest wymagany projekt kotłowni po modernizacji kocioł 35kw
Magda
2018-09-12 13:37:44
Odpowiedzi: 1
Czy muszę mieć zgodę sąsiada na założenie rynny na ścianie od strony sąsiada budynku leżącego w granicy,jezeli odpływ wody z rynny będzie na mojej działce
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-12-23 15:39:00
konieczna umowa użyczenia i wpis do księgi o zajęciu terenu pod rure spustowa. podobie jest przy ocieplaniu budynków w granicy.
Dodaj odpowiedź
Marek
2018-10-31 09:17:58
Odpowiedzi: 0
Czy ja mogę postawić na swojej własnościowej działce dom Holenderski nie trwale z gruntem związany i czy energa operator podłączy mi prąd do działki
Gość
2018-12-06 20:50:49
Odpowiedzi: 2
Czy wykonawca może wymagać nie wchodzenia na teren budowy inwestorowi w trakcie umowy
Odpowiedzi (2):
Gość
2019-01-03 09:00:51
Inwestor zgodnie z Art. 17. prawa budowlanego jest uczestnikiem procesu budowlanego i w związku z tym zgodnie z § 9.rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy (...) 1. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 1) inwestor; a w związku z tym, że dziennik budowy winien być dostępny na budowie to Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowiązek współpracować z inwestorem również na budowie.
Gość
2019-01-03 09:03:18
więc takie "widzi mi się" wykonawcy jest prawnie nieuzasadnione i to Inwestor decyduje o swoim zaangażowaniu w procesie budowlanym.
Dodaj odpowiedź
Wojtek
2019-02-10 10:18:31
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie ile metrow przypada na jednego czlonka rodziny ja mam rodzine 7 osobowa w tym dwoje doroslych
Odpowiedzi (1):
Kejt
2019-03-04 15:46:23
Na ile cię stać
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-03-07 14:26:38
Odpowiedzi: 0
przeglądy elektryczne terminy
Gość
2019-03-09 20:11:29
Odpowiedzi: 1
Co należy zrobić jezeli wykonawca nie chce wystawić faktury
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-04-13 07:50:37
Należy nie odbierać robót i zagrozić zgłoszenieM do Urzędu Skarbowego
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-05-09 15:13:58
Odpowiedzi: 0
Jaka odległość budynku mieszkalnego od następnej działki i odległość od drogi dojazdowej.....
Magda
2019-05-10 09:06:46
Odpowiedzi: 0
Zainwestowałam w wymianę okien ze skrzynkowych drewnianych na plastikowe. Wykonawca twierdzi, że pomimo przedmuchów (rusza się firanka w oknie) i mostków cieplnych stwierdzonych przez badanie termowizyjne inwestycja jest wykonana zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Jak to mogę potwierdzić lub odrzucić. (przepisy, normy, fachowiec). Czuję się oszukana.
Gość
2019-05-11 19:13:44
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości sąsiad, morze postawić altankę od mojego muru granicznego gospodarczego ? DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZ.
Konstruktor
2019-06-26 21:20:28
Odpowiedzi: 0
Czy na pewno zapisy Art. 3 pkt 25 oraz pkt 26 znajdują się w aktualnym tekście PB? Wydaje mi się że zostały uchylone 28.06.2015; Art. 5 ust. 2 powinien odnosić się do ust. 1 pkt 1–8 wg przedstawionej tu numeracji.
Gość
2019-07-03 12:14:04
Odpowiedzi: 0
Zaczyna się budowa kompleksu mieszkalnego jaka powinna być odlęgłość od mojej posesji dodam że balkony będą wychodzić na moją stronę z góry dziękuję
Janek
2019-07-28 17:00:45
Odpowiedzi: 0
Czy kurnik może być postawiony przy granicy działki wraz z wybiegiem dla kur na terenie miasta na prywatnej działce ?
Gość
2019-08-19 09:55:36
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości może być zorganizowana dyskoteka w plenerze od zabudowy mieszkalnej i jakie może być nagłośnienie tej imprezy
Gość
2019-10-22 14:55:19
Odpowiedzi: 0
2015 Kupiłem mieszkanie wraz z zabudowaną wnęką korytarza którą do tej pory użytkowałem wraz z sąsiadem Czy sąsiad bez mojej zgody może taką wnękę zlikwidować
Gość
2019-12-28 08:43:04
Odpowiedzi: 0
Ile metrów budynek może być od granicy z sąsiadem
Gość
2019-12-29 17:16:38
Odpowiedzi: 0
Czy do wykonania częściowego remontu wodociągu na terenie ogrodu działkowego PZD wymagane jest pozwolenie na bud. lub zgłoszenie robót ? Czy wymagany jest projekt ?
Gość
2020-01-16 17:36:12
Odpowiedzi: 0
Zgodnie z przepisami budynek należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 3 m od granicy działki w przypadku gdy budynek zwrócony jest ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy zaś w sytuacji, gdy budynek zwrócony jest ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy - odległość ta wynosić musi co najmniej 4 m. W myśl przepisów określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. Czy z punktu widzenia przepisów są inne metody wyznaczania odległości pomiędzy budynkami?
Gość
2020-01-16 17:39:41
Odpowiedzi: 0
Czy jest przepis który zakłada, że w sytuacji gdy szerokość działki jest mniejsza niż 16 m można usytuować obiekt budowlany w odległości 1,5 m od granicy działki?
Gość
2020-02-15 18:03:00
Odpowiedzi: 0
Czy zmiana usytuowania miejsca postojowego przy budowie domu jednoridzinnego jest odstepstwem istotnym czy nieistotnym
Karol D.
2020-03-23 18:31:22
Odpowiedzi: 0
Czy na ujęcie wód podziemnych bez obudowy o wydajności nie większej niż 45 m3/h wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie? Jaką odległość należy zachować od granicy sąsiada budując zbiornik ziemny (mała retencja, staw)?
Artur
2020-03-25 07:35:00
Odpowiedzi: 0
Mieszkam w bloku gdzie nie ma parkingu i wyznaczonych miejsc do parkowania
Gość
2021-01-12 12:28:31
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, Chcemy postawić drewniany wiatrołap przy wejściu do starego budynku mieszkalnego( brak jakichkolwiek mapek nawet w gminie). Budynek jest oddalony o około 2m od granicy z pasem drogi. Jedna ze ścian wiatrołapu miała by się znajdować w granic ( blisko niej) z pasem drogi, drzwi na prostopadłej ścianie. Czy możemy taki wiatrołap/ganek o pow okolo 5-6m2 postawić na zgłoszenie? Czy na ścianie w granicy może być jakiekolwiek przeszklenie/nieotwieralne okno? Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Gość
2021-03-15 12:07:32
Odpowiedzi: 0
jaka odległość minimalna od granicy działki dla drewnianej altany
kazimierz
2023-09-20 13:07:57
Odpowiedzi: 0
czy jest, a jeżeli tak to gdzie szczegółowo określony zakres okresowej kontroli przewodów kominowych wentylacyjnych nakazany w art. 62 Prawa Budowlanego. Czy należy badać drożność przewodów i ich przekrój (wymiary) na całej długości? Niektórzy lokatorzy do tych przewodów przekładaj ą rurociągi.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry