Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2016r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 4.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

4. W przypadku umów, na podstawie których następuje:

4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.

5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjnomateriałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o rękojmi za wady.

7. Przepisów ust. 3–6 nie stosuje się do budynków:

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:

9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.

10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa.

11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych.

13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

14. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, oraz osób, które ukończyły studia podyplomowe, o których mowa w ust. 11.

15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje się następujące dane:

Art. 51.

1. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową traci je w przypadku:

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 5 ust. 15 pkt 1–5.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wpisuje z urzędu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

4. W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień.

5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie dopełniła obowiązków lub naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa orzeka, w drodze decyzji, o utracie przez tę osobę uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wpisanie tej osoby do rejestru, o którym mowa w ust. 2, następuje z dniem, gdy decyzja stanie się ostateczna.

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do ministra właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji.

7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezwłocznie wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W przypadku utraty uprawnień na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, ponowne ich uzyskanie może nastąpić wyłącznie w wyniku pozytywnego złożenia egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 4. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty uprawnień.

Art. 52.

1. Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową obowiązana jest:

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu zministrem właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań realizowanych przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie technicznoużytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

Art. 8.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Większe okno
Gość
2015-05-26 08:10:56
Odpowiedzi: 0
Sąsiad postawił wiatę garażową od granicy około 1,2 m, wiata ma 27 m kwadratowych czy to jest zgodne z przepisami.
Gość
2015-06-01 13:55:35
Odpowiedzi: 0
Mam zamiar zmienić elewację i dach na domu 10x11, dom jest jednopiętrowy, czy będę musiała mieć pozwolenie na budowę?
Zenon
2015-07-20 14:14:24
Odpowiedzi: 0
Proszę o udzielenie informacji jaka powinna być szerokość drogi dojazdowej od drogi publicznej do działki budowlanej zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego Droga dojazdowa jest drogą prywatną i prowadzi do trzech działek ma trzech właścicieli Pozdrawiam
Marek
2015-08-14 13:50:39
Odpowiedzi: 0
Witam. Proszę o udzielenie informacji: co mogę budować bez pozwolenia na budowę, i w jakim przypadku nie musi być prowadzony dziennik budowy.
Gość
2015-08-26 16:28:30
Odpowiedzi: 0
Witam, dokonałam remontu w lokalu mieszkalnym, który poza malowaniem, cyklinowaniem, odnowieniem łazienki polegał na tym, że przestawiłam o 10 cm ściankę działową (nie nośną), wymieniłam w ramach konserwacji instalację elektryczną i zrobiłam dodatkowe wc. Dodatkowo zostały postawione 3 ścianki działowe. Zrobiłam zgłoszenie prac budowalnych, PINB zrobił wstrzymanie mimo którego dokończyłam remont. Trwa obecnie postępowanie o samowolę budowalną gdyż powinnam mieć pozwolenie na budowę z uwagi na przesunięcie ściany działowej w inne miejsce. Jaka może mnie spotkać kara finansowa?
Gość
2015-09-03 07:45:52
Odpowiedzi: 0
Witam. w jakiej odległości od krawędzi asfaltu drogi gminnej może stanąć rozdzielnica oświetleniowa niskiego napięcia i stacja transformatorowa napowietrzna SN/nn?
Gość
2015-09-03 07:48:37
Odpowiedzi: 1
Witam. Czy każdy uczestnik komisji odbioru częściowego i końcowego obiektu budowlanego musi posiadać uprawnienia budowlane.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-15 09:31:43
NIE! pomyśl o inwestorze.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-09-12 09:15:43
Odpowiedzi: 0
Witam, jak przedstawia się kwestia magazynów? Jeżeli są "stałe" będą obiektem budowlanym a jeżeli będzie to kontener to tymczasowy obiekt budowlany? Gdzie mogę znaleźć wytyczne odnośnie odleglości usytuowania takiego magazynu od innych budynkow? czy odległości beda mnie obowiazywaly rowniez przy postawieniu kontenera?
Joanna
2015-09-22 10:10:02
Odpowiedzi: 0
Jakie dokumenty są niezbędne do przesunięcia barierki balkonowej o grubość docieplenia, tj. 10 cm. we Wspólnocie Mieszkaniowej, dodam, że balkony wystają na zewnątrz elewacji. Potrzebuję konkretnej podstawy prawnej.
Gość
2015-10-19 14:01:12
Odpowiedzi: 0
Witam. Zgłosiłem budowę 2 wiat.Treść zgłoszenia w 2010r. (Budowa dwóch wiat p powierzchnia zabudowy 25m2 każda. Wiaty o konstrukcji metalowej,posadowione na "pestkach",pokryte blachą trapezową.) Chciałbym je zaadaptować na pomieszczenia gospodarcze, z możliwością wjazdu do nich autem (w tym celu wykonałem drzwi garażowe do nich),wiaty są w całości pokryte blachą, konstrukcja z rur pospawanych, punktowo zabetonowane w gruncie.Chciałbym je powiększyć do 35m2,bez naruszania konstrukcji, dospawam profile i za blachuje powierzchnie. Czy mogę wykonać tę prace na zgłoszenie zgodnie z nowymi przepisami, czy to już modernizacja i potrzeba pozwolenie na budowę? Na jakie pkt Prawa Budowlanego mogę się powołać ?
Gość
2015-10-26 17:34:52
Odpowiedzi: 0
W budynku przeznaczonym do działalności gospodarczej ukończyłem dwie kondygnację, które odebrał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozwalając na ich użytkowanie. Pozostałe dwie kondygnacje są jeszcze w fazie wykańczania wnętrz. Czy Urząd Gminy słusznie chce pobrać podatek od nieruchomości za wszystkie kondygnacje odebrane i nieodebrane przez Nadzór Budowlany?
Artur Słabiak
2015-11-12 14:39:57
Odpowiedzi: 0
Kto ma obowiązek wniesienia opłaty administracyjnej za wydanie pozwolenia na budowę?
Gość
2015-11-19 06:22:04
Odpowiedzi: 0
Sąsiad przy płocie (blisko naszych okien, a kilka razy dalej od własnych) stawiał murowaną wędzarnię. Po zgłoszeniu do nadzoru budowlanego na czas kontroli ją częściowo rozebrał (kanały wędzarnicze), twierdząc, ze to będzie "tylko" grill i nadzór odrzucił naszą skargę. Czy w takiej sytuacji powinienem teraz odwołać się do sądu administracyjnego? Czy powinienem odczekać, aż sąsiad wymuruje konstrukcję do końca. Czy wtedy procedurę od nowa powinienem zgłosić do nadzoru budowlanego, czy od razu do sądu i jakiego?
krystyna
2015-12-13 12:29:15
Odpowiedzi: 0
Uprzejmie proszę o info, czy wymagane jest pozwolenie na wykonanie drewnianego ganku, przeszklonego, pokrytego dachówką o wym.2,0 X 1,2 ?
Gość
2016-01-05 15:13:52
Odpowiedzi: 0
Moja firma zajmuje się montowaniem reklam, kasetonów reklamowych, różnego rodzaju logotypów na budynkach i wewnątrz budynków. Czy będą to roboty budowlane czy bardziej dekorowanie. W pkd dekorowanie posiada kod pkd z grupy 71..., natomiast roboty budowlane pkd z grup 4 np. - 43.... Pytam z tego powodu, że planujemy rozpoczęcie wykonywanie takich usług montażu w Niemczech. W Niemczech występuje podatek budowlany i prawdę mó wiąc nie wiem czy należy to klasyfikować do robót budowlanych.
adam
2016-01-05 15:23:23
Odpowiedzi: 0
czy sąsiad może dobudować garaż do bloku mieszkalnego bez zgody wspólnoty mieszkaniowej?
grzegorz
2016-01-07 11:59:08
Odpowiedzi: 0
mam ślepą lazienkę w której zamontowany jest wklad stalowy w przewód wentylacyjny ,mino tego przy silniejszych wiatrach następuje tzw. cofka i spaliny z koninow dymowych dostaja sie do mojej lazienkiczy mozliwe jest zamontowanie nasady koninowej.w lazience nie ma zadnych urzączen gazowych
Błażej
2016-01-09 18:21:13
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie. W moim sąsiedztwie wynikła dziwna sytuacja i nie mogę sobie z nią poradzić, otóż mieszkam w domu 6 rodzinnym położonym na wspólnej działce i posiadającej wspólny strych. Razem z sąsiadem z klatki wymieniliśmy dach i zamierzałem zrobić sobie dodatkowo pokoje na poddaszu(sąsiedzi wyrazili zgodę jak to we wspólnocie) ale niestety sąsiad posiada na tym strychu wędzarnie i moje pytanie brzmi czy owa wędzarnia może znajdować się na strychu?? Mam taki problem, że sąsiad nie chce jej usunąć,a mi będzie przeszkadzać dym, a co najważniejsze to boję się o bezpieczeństwo bo przecież zawsze jest zagrożenie pożarem. Prosiłbym o szybką odpowiedź czy są na to jakieś przepisy PPOŻ czy prawa budowlanego. Z góry dziękuję.
Gość
2016-01-11 09:36:16
Odpowiedzi: 0
witam. w granicy mojej posesji powstał dom weselny od mojego domu w odległości 3m. Czy jest to zgodne z prawem budowlanym
dionizy
2016-01-12 23:05:07
Odpowiedzi: 0
czy działka budowlana na której ustalono drogę konieczną jest dalej działkom budowlaną,czy staje się działkom drogową.
Gość
2016-01-15 13:33:15
Odpowiedzi: 0
Dlaczego przepisy tu zamieszone są nieaktualne jeszcze z 2014r?
Gość
2016-01-26 20:03:01
Odpowiedzi: 0
ile szerokosci ma miec korytarz , który dzieli pokój tzn scianka dzialowa , korytarz dzieli przejściowe pokoje jest długosci powyzej 4 metrów ? 90 cm czy 120cm aby zostal zalegalizowany?
Gość
2016-01-26 20:04:57
Odpowiedzi: 0
Sto lat! Sto lat - wujek krzyczy. Ciocia wręcza kosz słodyczy, dziadek w nowej swej koszuli, babcia Cię do siebie tuli. Mama torcik dekoruje, tato wszystko to filmuje. Skąd to całe zamieszanie? Urodzinki masz kochanie.
Gość
2016-01-28 09:27:38
Odpowiedzi: 0
Kto może wykonywać przeglądy roczne budynków?
Gość
2016-02-07 23:24:51
Odpowiedzi: 0
Tekst nie jest aktualny na luty 2016. Robicie ludzi w balona. Tekst jest nieaktualny.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry