Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: luty 2017r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 4.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

4. (uchylony).

4a. (uchylony).

5. (uchylony).

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. (uchylony).

11. (uchylony).

12. (uchylony).

13. (uchylony).

14. (uchylony).

15. (uchylony).

Art. 51.

(uchylony)

Art. 52.

(uchylony)

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie technicznoużytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

Art. 8.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Większe okno
Gość
2016-06-16 20:09:35
Odpowiedzi: 1
Witam,mam pytanie ,sąsiad buduje na granicy naszych posesji,dosłownie granicy,twierdził kiedyś ,że będzie budował wiatę,ale w chwili obecnej,jest wylewka betonowa,konstrukcja z rur(dość grubych) i kątowników,słyszałem,że dach konstrukcja,metalowa pokryta papą,ściany z blachy,twierdzi,,ze na narzędzia,z paniami z Starostwa Powiatowego sprawdzaliśmy,czy sąsiad ma jakieś zezwolenie,czy pozwolenie,i czy w ogóle złożył wniosek o powiadomieniu o zamiarze budowy- NIC takiego nie ma i nawet żadnej zgody,ani z naszej strony ,tj.zgody słownej czy pisemnej nie ma,budynek dosć wysoki ok 4m,długosć też ok.4-5 m,wiem,że trzeba w takim przypadku budowania czegokolwiek związanego z gruntem tj,tzw,budowli powiadomić dany Urząd i uzyskać wszelkie pozwolenia,mapki geodezyjno kartograficzne i inne .Proszę o pilną odpowiedz,ponieważ w Starostwie Powiatowym powiadomiono mnie,że prawdopodobnie będzie to samowola budowlana i panie z Urzędu radziły mi ,by iść do Nadzoru Inspektora Budowlanego,a odleglośść od granicy działki-jaka? zgodnie z nowymi przepisami i przepisami przeciwpożarowymi ? proszę pilnie odpowiedz.pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-12-31 15:30:39
wiata bez scian moze powstać w granicacy działki bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Maksymalnie 50m2. Oczywiscie ten stan rzeczy obowiązuje do konca 2016.
Dodaj odpowiedź
Marcin
2016-06-26 22:31:59
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam taki problem z sąsiadem, a mianowicie: W 2005r. zakończył on budowę na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego wraz z garażem. Garaż ten za naszą zgodą został postawiony w ostrej granicy(tzn. doklejony do ściany) naszego budynku gospodarczego.Problem w tym, iż nachylenie dachu w naszym budynku gosp. w większości skierowane jest na sąsiada i jak on twierdzi jest przez nas zalewany. Jest tam założona rynna i woda z niej odprowadzana jest na naszą posesję.Ściana jego garażu jest ok. 1,5m wyżej jak poziom naszej rynny. Sąsiad domaga się od nas przebudowy nachylenia dachu tylko w kierunku naszego podwòrka. Straszy wręcz wejściem na drogę sądową. Czy ma do tego prawo?
Danuta
2016-07-04 15:19:53
Odpowiedzi: 0
Warunki(art.,przepisy) zabudowy i zagospodarowania terenu zakładu złomu,który graniczy bezpośrednio z zabudowaniami mieszkalnymi(nasze działki) od naszej strony-płot siatka i poprzerastany drzewami tzw.samosiejki jeden rząd tui) .Planowana rozbudowa przewiduje:wjazd do z-du złomu z u.Katowickiej całość ruchu str.płn-nasze działki,ruch samoch.ciężar. ze złomem do 600 sam/m-c i 20 sam.osobowych na dobę,kontener wagowy,najazdowa waga samochodowa,przerób złomu 5000 Mg/m-c,podniesienie rzędnej terenu,dźwigi samojezdne itp.od str.płn.tj nasze działki.Jakie przepisy dopuszczają tego typu uciążliwą działalność w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkaniowym? Czy dopuszczalna jest instalacja ekranu akustycznego o wys.4,5m oddzielająca nasze posesje od z-du złomu. Strona zachodnia z którą graniczymy,to ul.Katowicka,zaliczana do przekraczających hałas drogowy,w naszym przypadku zagrażają nam działania skumulowane hałasu.Proszę o ustawę i przepisy regulujące odległość takich niewątpliwie uciążliwych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.Wg ostatniej decyzji dot.warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono: "od strony występującej zabud. mieszkaniowej należy zasadzić pas zwartej zieleni izolacyjno-ekranowej o szer. min.6m przy placu składowym i do 3m przy parkingu samoch.osob. Czy coś się zmieniło na naszą niekorzyść w przepisach,podczas kiedy przeciwdziałania negatywnym następstwom hałasu leży u podstaw całej UE? We wszystkich naszych instytucjach trwa cicha zmowa,do naszych odwołań, skarg i uwag do których mamy prawo, nikt się nie odnosi,jesteśmy pomijani i lekceważeni w starciu z takim potentatem finansowym, który działa w symbiozie z naszymi Władzami.Mamy trzy dni do odwołania się od decyzji, dlatego bardzo prosimy o pomoc.
Gość
2016-08-04 21:53:10
Odpowiedzi: 0
Fundament pod ogrodzenie wchodzi w drogę prywatną 5cm czy muszę ten fundament przesunąć? zaznaczam że fundament ten jest w chodniku i z niczym nie koliduje
Gość
2016-08-08 11:11:51
Odpowiedzi: 0
Czy domek holendersko-angielski jest obiektem budowlanym,chce taki domek postawic na dzialce rolnej
krzysztof
2016-08-14 18:40:58
Odpowiedzi: 0
czy mogę postawić dom kopułę bez większych problemów prawnych
Szymon
2016-09-08 12:15:30
Odpowiedzi: 1
Jak robić Kupę na stojąco???
Odpowiedzi (1):
Paweł
2016-09-08 12:17:02
usiądź
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-09 00:33:25
Odpowiedzi: 0
Zgodnie z definicją budynku, budynkiem będzie też buda dla psa zakotwiczona na wylewce betonowej (?). Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych jeszcze rozszerza pojęcie budynku:nie musi już mieć ścian i ma służyć do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Czyli daszek na słupkach ustawiony nad prądnicą jest już budynkiem a buda to już na 100 %.. Wg tego Rozporządzenia budynkami będą też podziemne kanały chroniące jakiekolwiek przedmioty (kable?...). Jak widać, coś jest nie tak z tym określaniem budynków i można na tym będzie się przejechać, bo budynki wchodzą do Ewidencji gruntów i budynków i będzie od nich naliczany podatek.... A interpretacji co to jest budynek, będzie tu mnóstwo ....
Tomasz
2016-09-20 17:58:52
Odpowiedzi: 1
Witam Mam pytanie jak należy montować drzwi wejściowe do mieszkania w bloku?.Czy można montować drzwi na zewnątrz i jaki jest na to przepis pozdrwiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-21 12:36:28
Można, ale w taki sposób by nie blokować komunikacji oraz nie zmniejszyć szerokości dróg ewakuacyjnych. Wymagana jest zgoda właściciela obiektu, gdyż wchodzisz w cześć wspólną.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-09-26 09:47:43
Odpowiedzi: 0
Jaki art. mówi o zwolnieniach z wykonywania świadectwa energetycznego
Michał
2016-09-26 12:23:12
Odpowiedzi: 1
czy w prawie budowlanym jest definicja prefabrykatu betonowego? Czy ogrodzenie z kamienia można uznać za zbudowane z prefabrykatu betonowego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-09-26 15:34:42
Nie, z kamienia jest murowane.
Dodaj odpowiedź
Anna
2016-09-27 15:46:50
Odpowiedzi: 0
Czy po wybudowaniu domu jednorodzinnego i zamieszkaniu w nim. Muszę zrobić odprowadzenie wody opadowej z dachu? Czy mogę odprowadzić skierowując rynnę ze spadem w kierunku posesji sąsiada?
Gość
2016-09-28 10:48:58
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie czy zadaszenie przed garazem na slupach betonowych,jest istotna zmiana projektu ,budowlanego garaz dobudowany do bocznej sciany domu mniej wiecej polowa budynku reszta zadaszenie na slupach,
marian
2016-10-01 09:16:53
Odpowiedzi: 0
czy sąsiad ma prawo bez mojej zgody postawić płot z elementów betonowych o wysokości 1,5 m na granicy działki ,przebiegający ukośnie pod moimi oknami w odległości od 1 m. postawiony płot doprowadził również do utrudnienia wyjazdu z mojej posesji. Mieszkamy przy ulicy o wzmożonym ruchu drogowym. Zachodzi duże zagrożenie wypadkowe.
Gość
2016-10-05 05:40:33
Odpowiedzi: 3
Czy gmina może kazać mi zlikwidowac chodniczek z kostki który służy mi od 35 lat jako wejście do domu jednorodzinnego. Zaznaczam że chodniczek zajmuje 1m od budynku i jest prawnie poza działka.
Odpowiedzi (3):
Gość
2017-02-14 09:52:39
Pin my tail and call me a doneky, that really helped.
Gość
2017-02-14 20:59:42
<a href="http://qzrxvypc.com">Peerfct</a> answer! That really gets to the heart of it!
Gość
2017-02-16 17:21:58
At last, sonomee comes up with the "right" answer! http://tnmprdof.com [url=http://gwassdy.com]gwassdy[/url] [link=http://onzvje.com]onzvje[/link]
Dodaj odpowiedź
jerzy
2016-10-05 17:48:20
Odpowiedzi: 0
Sąsiad postawił pół bliżniaka (budynek mieszkalny) na granicy z moją posesją. Jego ściana stoi na granicy naszych posesji. Jakie mam prawa i zobowiązania związane z tym faktem ?.Czy mogę o czymś decydować w sprawach zagospodarowania tej ściany? Co w ogóle mogę a co muszę?
Gość
2016-10-12 18:23:48
Odpowiedzi: 0
Sąsiad planuje wybudować dom 4 m od mojej granicy ale na ścianie chce umieścić balkony na każdej kondygnacji o szer. 1,2m. Czy jest to prawidłowe? Jak liczymy 4m odległość - od ściany czy balkonu?
Gość
2016-10-17 14:52:24
Odpowiedzi: 0
Chcę postawić komin zewnętrzny z gotowych elementów przy moim domu,do kominka gdzie będzie opał drzewo i pelet,,dowiedziałam się że muszę mieć pozwolenie na budowę,geodetę,projekty itd,gdzie koszt tego wszystkiego wyniesie ok.5000 zł i czeka się ok.trzech miesięcy,czy można postawić inny komin gdzie nie potrzebne będą te wszystkie zezwolenia,i uniknie się tych kolosalnych kosztów
grzegorz71
2016-11-07 18:03:27
Odpowiedzi: 0
Czy postawienie 3 kojców dla psów na działce wymaga zgłoszenia do urzędu?
STANISŁAW53
2016-12-12 14:59:32
Odpowiedzi: 0
posiadam dwie hale magazynowe oddalone od siebie 9.5 metra.Chcę postawić na tej wolnej powierzchni trzy kontenery budowlane (każdy ok.15m2) połączone ze sobą ścianami bocznymi tworząc pomieszczenie magazynowo- warsztatowe( ok. 45m2).Czy wystarczy zgłoszenie budowlane? Czy jest wymagana jakaś określona odległość od aktualnych hal?
Gość
2017-01-02 10:44:17
Odpowiedzi: 0
mam dom ktury chciala bym obmurowac lub rozebrac i postawic od nowa co mam zalatwic jakie sprawy
Gość
2017-01-03 16:07:57
Odpowiedzi: 0
Mam dom w granicy byłej centrali nasiennej ,dzisiaj dostałem zawiadomienie o uruchomieniu zakładu przetwarzaniu odpadów wraz z punktem zbierania odpadów metalowych . Czy istnieją jakieś przepisy regulujące odległość takiej inwestycji od budynków mieszkalnych ?
MAGDALENA
2017-01-17 11:34:10
Odpowiedzi: 0
Czy można dostać zezwolenie na budowę obiektu o profilu handlowym na obrzeżach miasta zaraz przy głównej drodze przy stacji kolejowej PKP(pierwotny budynek został przez obecnego właściciela rozebrany i bez zezwolenia postawiony nowy obecnie podobno już zalegalizowany).Pragnę się dowiedzieć jakie obowiązują wymogi -jaka musi być zachowana odledłość od drogi oraz przystanku PKP.Nadmieniam że obecny właścićiel po przebudowie bez zgłoszenia w wydziale architektury w Nowym Sączu otworzył sklep spożywczy z alkoholem nie posiadał również odbioru z sanepidu.Jest to dla mnie bardzo ważne bo ja podczas budowy msiałam odstąpić od głównej drogi bo tzw. linia zabudowy nie zezwalała na postawienie budynk dłuższego o 2 metry-jaka powinna być zachowana odległośc od drogi głównej z poważaniem MAGDALENA.
Gość
2017-01-21 19:39:13
Odpowiedzi: 0
moje pytanie brzmi czy w budowie rozpoczętej w 2017 roku mogę mieć ogrzewanie domu (60m2) wyłącznie kominkowe z systemem rozporwadzania ciepła czy konieczna jest instalacja c.o? i jeśli tak to czy można po obecnych w tym roku zmianach postawić piec na np. ekogorszek czy konieczne jest ogrzewanie pelletowe, olejowe itd?
Gość
2017-02-07 17:20:32
Odpowiedzi: 0
ile nalezy cofnąć się od granicy sąsiada w celu budowy domu
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry