Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2018r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 4.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

4. (uchylony).

4a. (uchylony).

5. (uchylony).

5a. (uchylony).

5b. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. (uchylony).

9. (uchylony).

10. (uchylony).

11. (uchylony).

12. (uchylony).

13. (uchylony).

14. (uchylony).

15. (uchylony).

Art. 51.

(uchylony)

Art. 52.

(uchylony)

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie technicznoużytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

Art. 8.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Większe okno
Gość
2016-10-12 18:23:48
Odpowiedzi: 1
Sąsiad planuje wybudować dom 4 m od mojej granicy ale na ścianie chce umieścić balkony na każdej kondygnacji o szer. 1,2m. Czy jest to prawidłowe? Jak liczymy 4m odległość - od ściany czy balkonu?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-25 08:33:37
Rozporządzenie o warunkach technicznych... § 12.6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-17 14:52:24
Odpowiedzi: 0
Chcę postawić komin zewnętrzny z gotowych elementów przy moim domu,do kominka gdzie będzie opał drzewo i pelet,,dowiedziałam się że muszę mieć pozwolenie na budowę,geodetę,projekty itd,gdzie koszt tego wszystkiego wyniesie ok.5000 zł i czeka się ok.trzech miesięcy,czy można postawić inny komin gdzie nie potrzebne będą te wszystkie zezwolenia,i uniknie się tych kolosalnych kosztów
grzegorz71
2016-11-07 18:03:27
Odpowiedzi: 0
Czy postawienie 3 kojców dla psów na działce wymaga zgłoszenia do urzędu?
STANISŁAW53
2016-12-12 14:59:32
Odpowiedzi: 0
posiadam dwie hale magazynowe oddalone od siebie 9.5 metra.Chcę postawić na tej wolnej powierzchni trzy kontenery budowlane (każdy ok.15m2) połączone ze sobą ścianami bocznymi tworząc pomieszczenie magazynowo- warsztatowe( ok. 45m2).Czy wystarczy zgłoszenie budowlane? Czy jest wymagana jakaś określona odległość od aktualnych hal?
Gość
2017-01-02 10:44:17
Odpowiedzi: 0
mam dom ktury chciala bym obmurowac lub rozebrac i postawic od nowa co mam zalatwic jakie sprawy
Gość
2017-01-03 16:07:57
Odpowiedzi: 0
Mam dom w granicy byłej centrali nasiennej ,dzisiaj dostałem zawiadomienie o uruchomieniu zakładu przetwarzaniu odpadów wraz z punktem zbierania odpadów metalowych . Czy istnieją jakieś przepisy regulujące odległość takiej inwestycji od budynków mieszkalnych ?
MAGDALENA
2017-01-17 11:34:10
Odpowiedzi: 0
Czy można dostać zezwolenie na budowę obiektu o profilu handlowym na obrzeżach miasta zaraz przy głównej drodze przy stacji kolejowej PKP(pierwotny budynek został przez obecnego właściciela rozebrany i bez zezwolenia postawiony nowy obecnie podobno już zalegalizowany).Pragnę się dowiedzieć jakie obowiązują wymogi -jaka musi być zachowana odledłość od drogi oraz przystanku PKP.Nadmieniam że obecny właścićiel po przebudowie bez zgłoszenia w wydziale architektury w Nowym Sączu otworzył sklep spożywczy z alkoholem nie posiadał również odbioru z sanepidu.Jest to dla mnie bardzo ważne bo ja podczas budowy msiałam odstąpić od głównej drogi bo tzw. linia zabudowy nie zezwalała na postawienie budynk dłuższego o 2 metry-jaka powinna być zachowana odległośc od drogi głównej z poważaniem MAGDALENA.
Gość
2017-01-21 19:39:13
Odpowiedzi: 0
moje pytanie brzmi czy w budowie rozpoczętej w 2017 roku mogę mieć ogrzewanie domu (60m2) wyłącznie kominkowe z systemem rozporwadzania ciepła czy konieczna jest instalacja c.o? i jeśli tak to czy można po obecnych w tym roku zmianach postawić piec na np. ekogorszek czy konieczne jest ogrzewanie pelletowe, olejowe itd?
Gość
2017-02-07 17:20:32
Odpowiedzi: 0
ile nalezy cofnąć się od granicy sąsiada w celu budowy domu
Gość
2017-06-25 11:37:37
Odpowiedzi: 0
Witam-mam pytanie dotyczące umieszczenia szamba na działce rekreacyjnej.Zakupiłam działkę na Rodzinnych Ogrodach Działkowych i chcę na niej wybudować domek zgodnie z przepisami i umieszczoną w nim łazienką.Regulamin ROD stanowi:§ 43 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec. 2. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. 3. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego. Z tego wynika,jak rozumiem,ze mam prawo do zamieszczenia szamba na działce?Jakie są przepisy dotyczące umieszczenia zbiornika na działce(odległość od płotu itd.)Proszę o info w tej sprawie,bo chcę mieć wszystko zgodnie z prawem.Ponieważ zarząd ,jak i sąsiedztwo, jest dość konserwatywnych poglądów i nie chcę mieć problemów.Zrobić wszystko zgodnie z prawem,a nie tak jak większość "niby" toalety z odpadami odprowadzanymi do ziemi....Proszę o info w tej sprawie i pozdrawiam
Gość
2017-07-24 08:32:59
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiarów otworów wentylacyjnych-wylotowych ponad dachem w budynkach jednorodzinnych. Kominy systemowe Schiedel. Pozdrawiam.
Leopold
2017-08-17 19:19:02
Odpowiedzi: 0
Raczej uwaga: nie uaktualniono wszystkiego w definicji budowli - art.3, pkt 4. - elektrownia wiatrowa wypadła z tej definicji. :) Pozdrawiam.
Gość
2017-08-18 18:33:53
Odpowiedzi: 0
Witam chcemy z mężem podnieś dom o 170 i zmienić konstrukcję dachu, wszystko załatwia architekt i zgodzili się tylko na 120 cm, czy można z tym coś zrobić, z góry dziękuję za jakakolwiek odpowiedzi
Gość
2017-09-30 14:23:08
Odpowiedzi: 0
Witam po wybudowaniu hotelu nasze mieszkanie straciło słńce, jest ciemno czy to jest zgodne z prawem?
Gość
2017-11-10 06:52:17
Odpowiedzi: 0
Czy zabronione jest wieszanie plandek na rusztowaniu
Krzysztof
2018-02-19 21:21:37
Odpowiedzi: 0
samorząd realizuje inwestycję celu publicznego polegającą na przebudowie drogi. Czy w trakcie postępowania jest zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, a jeśli tak, to czy jest zobowiązany do powiadomienia sąsiadów o prowadzonym postępowaniu i wydaniu decyzji ostatecznej
Gość
2018-02-22 21:12:28
Odpowiedzi: 0
Jaka odległ. ma byc zachowana w domu bliźniaczym przy montowaniu okna dachowego od ściany dzielącej w poziomie?
PK
2018-02-27 09:02:36
Odpowiedzi: 0
UWAGA, NA STRONIE http://prawo-budowlane.org/ NIEAKTUALNE PRAWO BUDOWLANE, STAN PRAWNY NA PEWNO NIE JEST NA LUTY 2018 !! PROSZĘ NIE WPROWADZAĆ W BŁĄD. 2018-02-27
Gość
2018-05-03 21:53:44
Odpowiedzi: 0
Czy można pobudować garaż na fundamencie w granicy działek i na tym garażu urządzić patio. (taras), jeżeli nie to jaka powinna być odleglosc od granicy.
Józef
2018-06-01 12:29:11
Odpowiedzi: 0
Czy przy przebudowie dróg można podnosić poziom jezdni i chodników bez poszanowania osób trzecich, np. posesje znajdą się ponizej drogi i grozi im zalanie.
Adam
2018-07-02 14:46:38
Odpowiedzi: 0
W jakiej odległości od granicy działki można postawić wiatę ogrodową o pow. 6 m2?
Gość
2018-08-08 19:47:10
Odpowiedzi: 0
czy jest wymagany projekt kotłowni po modernizacji kocioł 35kw
Magda
2018-09-12 13:37:44
Odpowiedzi: 0
Czy muszę mieć zgodę sąsiada na założenie rynny na ścianie od strony sąsiada budynku leżącego w granicy,jezeli odpływ wody z rynny będzie na mojej działce
Marek
2018-10-31 09:17:58
Odpowiedzi: 0
Czy ja mogę postawić na swojej własnościowej działce dom Holenderski nie trwale z gruntem związany i czy energa operator podłączy mi prąd do działki
Gość
2018-12-06 20:50:49
Odpowiedzi: 0
Czy wykonawca może wymagać nie wchodzenia na teren budowy inwestorowi w trakcie umowy
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry