Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12.

1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz technicznoorganizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1–5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.

3. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

4. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.

4a. Egzamin składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz z części ustnej.

4b. Z egzaminu zwalnia się absolwenta studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.3)), zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu zawodowego w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16.

4c. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:

 • projektowania w danej specjalności;
 • kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

4d. Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane.

4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza, za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym terminem.

4g. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej.

4h. Osoba, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, może ponownie do niego przystąpić, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, może ponownie przystąpić tylko do tej części.

4i. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

5. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne.

5a. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1–4:

 • z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.3)) zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

5b. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6:

 • z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

5c. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej właściwa krajowa izba samorządu zawodowego.

5d. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy właściwej izby samorządu zawodowego, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu. Opłata stanowi przychód właściwej izby samorządu zawodowego.

5e. Opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o której mowa w ust. 5a pkt 2 i 3 oraz ust. 5b pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin albo usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.

5f. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie z opłat za postępowanie kwalifikacyjne. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie może być wyższe niż:

 • za udział w kwalifikowaniu – 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 od jednego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych;
 • za przeprowadzenie egzaminu – 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej;
 • za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu – 9% opłaty ustalonej na podstawie ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.

6. Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

7. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8. (uchylony).

9. Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreśleniu z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

Art. 12a.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Art. 12b. (uchylony).
Art. 12c. (uchylony).
Art. 13.

1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 65).

Art. 14.

1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.

3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.

4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.

Art. 15.

(uchylony).

Art. 16.

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

renia
2013-08-31 10:10:45
Odpowiedzi: 0
Czy bez zgody zarządcy budynku mogę postawić ściankę z regipsu z stelarzem metalowym.
Michał
2013-09-09 11:38:03
Odpowiedzi: 1
czy posiadając tytuł technika budownictwa można ubiegać się o uprawnienia budowlane
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-05-16 09:31:15
Zalezy kiedy uzyskales tytul technika budownictwa. Kiedys mozna bylo zrobic uprawnienia budowlane po samym technikum budowlanym i wymagalo to tylko 5 lat praktyki zawodowej. Dzis technik budownictwa nic nie daje.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-09-01 13:08:54
Odpowiedzi: 0
Czy mając tytuł technika budowlanego lata i dyplom mistrzowski sieci sanitarne i ciepłownicze mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane ograniczone ??
Paweł
2014-10-05 13:03:31
Odpowiedzi: 1
W związku ze zmianą formy zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej nasuwa mi się pytanie - czy jeśli posiadam rok praktyki w biurze, posiadam książkę praktyk, ale Izba jej "nie widziała", to czy za okres wstecz (przed wejściem ustawy) praktykę mogę dokumentować nowym formularzem - zaświadczeniem od pracodawcy, wraz z umowami o pracę?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-11-18 11:51:08
prawo nie działa wstecz
Dodaj odpowiedź
jarek
2014-11-04 14:00:39
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanko do kogo nalezą rury w budynku w blokach odpływowe w mieszkaniu i do prowadzające wodę w mieszkaniu wymiana jak ma się własnościowe mieszkanie ?
Piotr
2014-12-04 22:47:10
Odpowiedzi: 0
Posiadam uprawnienie projektowe do projektowania architektonicznego bez ograniczeń z 1992 r.Czy moge się ubiegać o posadę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ?
Qba
2014-12-28 10:36:04
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie:) Czy będąc technikiem budownictwa mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami czy to jest niemożliwe?;) Z góry dzięki za odpowiedzi:))
tadek
2015-01-22 23:08:50
Odpowiedzi: 1
Witam. Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii : jako technik budowlany posiadam uprawnienia budowlane uzyskane w 1992 roku w ograniczonym zakresie.Czy po uzyskaniu dyplomu inżyniera /studia I stopnia / jakie mnie czekają procedury aby uzyskać nowe uprawnienia stosowne do uzyskanych kwalifikacji.Czy muszę zdawać egzamin, czy jest to tylko formalna akceptacja poprzedniego statusu przyznania uprawnień ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-03-31 21:25:57
j.w.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-02-27 12:07:19
Odpowiedzi: 0
Jestem technikiem budowlanym i posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z 1983 r.Czy w dalszym ciągu są one aktualne?
techniczny
2015-03-19 16:18:27
Odpowiedzi: 1
czy wykonanie dokumentacji na remont balkonów musi być przez projektanta (architekta) z uprawnieniami?
Odpowiedzi (1):
Gość
2020-06-07 18:22:11
Architekt to na balkon może popatrzeć ale nie zalecić sposób remontu
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-07-01 04:29:34
Odpowiedzi: 0
to zależy czy remont dotyczy elementów konstrukcyjnych ...
Gość
2015-09-09 11:01:35
Odpowiedzi: 1
co to kurwa jest????????????????
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-16 10:54:55
badziew
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-26 08:12:52
Odpowiedzi: 0
Polska przejmóje internety :)
Jacek
2016-08-11 13:43:29
Odpowiedzi: 0
Czy posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno budowlanym mogę wydawać aprobaty techniczne lub certyfikaty Z poważaniem: Jacek
Gość
2016-09-05 22:21:14
Odpowiedzi: 0
Te pytania powyżej świadczą najlepiej o tym jakie to w Polsce mamy przepisy. Niby są, a i tak nikt nic nie wie. Nawet ci, którzy są powołani do ich interpretacji dochodzą do sprzecznych wniosków.
Tomasz
2016-10-20 17:21:42
Odpowiedzi: 3
Posiadam dyplom technika oraz mistrza w zawodzie elektryk.Pracuję w zawodzie od 1986r.Prowadziłem działalność gospodarczą na własne nazwisko 17 lat.Czy mogę ubiegać się w branży instalacyjnej w ograniczonym zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o uprawnienia budowlane?
Odpowiedzi (3):
Robert
2018-05-01 13:03:18
ABY UZYSKAĆ UPRAWNIENIA MUSISZ MIEĆ PRZEZ OKRES 3 LAT SWOJEGO KIEROWNIKA (OSOBĘ POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA, KTÓRA POŚWIADCZY TWĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ) POZWOLI TO ZŁOŻYĆ DO IZBY WNIOSEK O EGZAMIN NA UPRAWNIENIA, PO KTÓREGO ZDANIU UZYSKASZ UPRAGNIONE PRZEZ CIEBIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE
Eryk
2019-06-16 14:24:09
Panie Robercie, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd! Może kiedyś tak było, ale teraz już nie. Ustawa Prawo Budowlane wymaga ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia do uprawianie ń ograniczonych (inżynierskich). Natomiast praktyka wystarczy roczna (paragraf 3, ust. 14).
Eryk
2019-06-16 14:30:21
Przepraszam, odnośnie powyższego chodzi o artykuł 14, ust. 3 ustawy Prawo Budowlane.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-10-27 20:30:07
Odpowiedzi: 0
Proszę osoby chętne o przedstawienie własnej oceny. Czy wystawiając protokół odbioru przyłączy instalacji kominów i wentylacji - stwierdzenia zdatności budynku do użytkowania. Wykonuję samodzielną funkcję techniczną w budownictwie?
Artur
2018-09-11 19:34:41
Odpowiedzi: 0
Wiata na słupach drewnianych 14/14 cm, powierzchnia 35m2 czy na zgłoszenie? Czy bez zgłosz?
Gość
2018-10-16 18:23:18
Odpowiedzi: 0
mam pytanie, czy można posiadać uprawnienia w specjalności tzw. Sanitarnej tj.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych z wyłączeniem gazowych. Pytam ponieważ mam kierownika na budowie który nie ma zapisu w uprawnieniach "gazowych" i z tego powodu podważane są jego kompetencje. A i gazowe też na budowie są wymagane. Zmierzam do tego czy jeśli jest zapis w uprawnieniach: "kierownik budowlany robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sieci sanitarnych" to w tym z ustawy gazowe obejmuje?
Gość
2018-11-12 08:14:56
Odpowiedzi: 1
W jakiej odległości od działki sąsiedniej mogę postawić ściane domu?
Odpowiedzi (1):
Joanna
2018-12-10 08:21:09
Te zapisy widnieją w Warunkach technicznych. Bardzo ogólnie to 4m, ale jeśli sąsiad jest bliżej niż te 4 metry od swojej granicy generuje przesunięcie budynku z naszej strony, ale nie zawsze. Sprawa do przedyskutowania.
Dodaj odpowiedź
Alina
2019-01-15 14:02:18
Odpowiedzi: 0
mam uprawnienia do projektowania wi kierowania robotami bez ograniczeń z 2001r teraz dowiedziałam się ze nie mogę podpisywać projektu domu jednorodzinnego, dawniej nie było problemu czy coś się zmieniło w tej kwestii
Gość
2019-01-15 14:04:44
Odpowiedzi: 0
czy ktoś odpowiada na te pytania
Gość
2020-01-31 13:07:06
Odpowiedzi: 0
Uprawnienia do przeglądu placów zabaw kat. 1, 2, 3 kto je wydaje i jak je uzyskać.
Gość
2020-08-05 09:25:25
Odpowiedzi: 1
Mam uprawnienia budowlane drogowe nadane w 1987 r.Wykształcenie srednie/policealne/ Prowadzę działalnośc budowlana w drogownictwie już 50 lat nieprzerwanie - pytanie brzmi : czy te uprawnienia traktowac / Bez ograniczen czy z ograniczeniami/- jeśli zograniczeniami to jakimi?
Odpowiedzi (1):
Miły
2024-01-06 13:29:01
Bez ograniczeń
Dodaj odpowiedź
Gość
2024-01-06 13:29:59
Odpowiedzi: 0
W skrócie jak ktoś chce przeczytać najważniejsze rzeczy o funkcjach technicznych : https://uprawnieniabudowlane.net/baza-wiedzy/samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry