Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A


Stan prawny: luty 2024r.
Linki sponsorowane

Ustawa o własności lokali

Zarząd nieruchomością wspólną

Art. 18.

1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu.

2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

3. Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale.

Art. 19.

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Art. 20.

1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Art. 21.

1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

3. Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.

Art. 22.

1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.

2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

4. Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

Art. 23.

1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

2. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.

2a. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.

3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

Art. 24.

W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. Sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym.

Art. 25.

1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

Art. 26.

1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.

2. Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych jest większa niż siedem, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nie kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat.

Art. 27.

Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie uchybia to jednak przepisom art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1.

Art. 28.

Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Art. 29.

1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości

wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.

1b. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.

1c. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji. 1d. Jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej, koszty opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciążają:

1e. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.

2. Właściciele podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, z prowadzonej przez niego działalności.

3. Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu.

Art. 30.

1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany:

1a. W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:

Art. 31.

Zebrania właścicieli:

Art. 32.

1. O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania.

2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

Art. 32a.

Jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń z nimi związanych, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany przedstawić właścicielom lokali projekty uchwał w sprawie:

Art. 33.

W razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku odmiennych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

Pytania prawne (10):
Większe okno
Dorota
2011-11-14 19:33:11
Odpowiedzi: 1
Kto pokrywa koszty aktu notarialnego, na mocy którego powierza się zarządcy zewnętrznemu - zarządzanie wspólnotą (współwłaściciele wspólnoty czy zarządca zewn.)?
Odpowiedzi (1):
Mikolaj
2021-05-07 21:57:14
Koszty takiej czynności notarialnej pokrywa wspólnota. Czynność taka jest bezpośrednio związana z nieruchomością wspólną, a umowa o zarządzanie dotyczy samej wspólnoty.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-12-17 13:42:54
Odpowiedzi: 1
W art.20 Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.Jakie to osoby spoza ich grona?.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-12-28 13:22:38
osoba obca, która ma pełnomocnictwo
Dodaj odpowiedź
Heniek
2011-12-17 13:45:00
Odpowiedzi: 0
W art.20 Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.Jakie to osoby spoza ich grona?.
Pawel
2011-12-21 11:25:58
Odpowiedzi: 0
czy i na jakiej podstwie mogę sie starac o zwrot kosztów i odszkodowanie za adaptacje stychu gdy gmina NIE DOKONAŁA wyodrębnienia lokalu a teraz jest prowadzona procedura zwrotu budynku . Adaptacja została zakonczona przed 1 stycznia 1995 roku co wstrzymuje możliwośc wykupy zaadoptowanego strychu .
Pawel
2011-12-21 11:31:25
Odpowiedzi: 0
Oczywiscie chodziło mi o to ze adaptacje zakonczono przed 1 stycznia 1995 a roszczenia byłych włascicieli powodują wstrzymanie procedury wykupu
Krystyna
2016-06-20 11:09:32
Odpowiedzi: 0
Na jakiej podstawie zarządca wspólnoty może zmienić charakter użytkowania placu zabaw na tereny zielone? Zgodnie z aktem notarialnym jest zaznaczone, że członkowie drugiej wspólnoty mają prawo korzystania z placu wybudowanego na powyższej działce. Członkowie wspólnoty, na których działce miał powstać plac zabaw są w 100% za tym aby teren ten przekształcić w tereny zielone. Plac zabaw w zasadzie jeszcze nie istnieje.
Gość
2016-10-08 02:33:44
Odpowiedzi: 0
Witam! Do kogo nalezy obowiazek malowania dachu na wielorodzinnym domu? Jest trzech wlascicieli tego budynku. Pozdrawiam...Barbara
ANGELIKA
2017-01-19 17:42:12
Odpowiedzi: 0
WITAM MAM PYTANIE ODNOŚNIE TEGO W JAKIEJ FORMIE POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE CZŁONKĄ WSPÓLNOTY DOKUMENTY: UCHWAŁY,FAKTURY ZA DOKONANE REMONTY,STAN ŚRODKÓW NA KONCIE BANKOWYM ORAZ REMONTOWYM,KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO,PROTOKOŁÓW WYKONANYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH,PLANU REMONTOWO-GOSPODARCZEGO I INNYCH ISTOTNYCH DOKUMENTÓW. CZY TA CAŁA DOKUMENTACJA MA BYŚ SKOPIOWANA ? CZY MOŻNA ROBIĆ ZDJĘCIA ? CZY WŁAŚCICIEL MA TYLKO ZOBACZYĆ POD NADZOREM ZARZĄDU ? DZIĘKUJĘ ZA UDZIELENIE ODPOWIEDZI
Gość
2018-04-26 11:28:05
Odpowiedzi: 0
Czy członek wspólnoty może prosić i otrzymać od zarządu informacji dotyczących wykonania prac remontowych na obiektach wspólnoty? Czy przy tym mogę domagać się jednolitego tekstu zapytania ofertowego zawierającego pełen zakres planowanych prac z ich obmiarem? Czy mając takie zapytanie ofertowe mogę jako członek wspólnoty zbierać oferty od potencjalnych wykonawców? Czy w związku z powyższym mogę prosić zarząd o ustalenie terminu składania ofert i terminu wspólnego otwarcia ofert zebranych przez zarząd i prze zemnie oraz wspólnego sporządzenia notatki (protokołu)? Czy zarząd może odmówić mi współpracy w/w sprawach?
Gość
2019-06-21 16:46:07
Odpowiedzi: 0
Szukam artykułu dotyczące części wspólnych nieruchomości, za których naprawę koszta pokrywa się z funduszu remontowego
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry