Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: lipiec 2015r.
Linki sponsorowane

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 28.

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 29a.

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;

1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4–6 oraz 9–13;

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykony-wanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  • urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
  • (uchylona);

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto przedstawić:

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

5a. (uchylony).

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

Art. 31.

1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

<2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).>

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Dodany ust. 2a w art. 31 wejdzie w życie z dn. 25.12.2014 r . (Dz. U. z 2014 r . poz. 822).

Art. 32.

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować w szczególności określenie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.

Art. 33.

1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora.

Art. 34.

1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 35.

1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

2. (uchylony).

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 35a.

1. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.

Art. 36.

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

2. (uchylony).

Art. 36a.

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony).

5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Art. 37.

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

2. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

Art. 38.

1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez użytkownika obiektu budowlanego.

4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Art. 39.

1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Art. 39a.

Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.8)) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody właściwego wojewody.

Art. 40.

1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Art. 40a.

Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.9)).

Większe okno
Katarzyna
2014-10-01 13:32:07
Odpowiedzi: 1
Chcę zamurować okno i zmniejszyć powierzchnię dwóch innych w domu jednorodzinnym wolnostojącym. W starostwie poinformowano mnie, że muszę mieć pozwolenie na budowę, architekt że nawet nie trzeba zgłoszenia, bo jest to zmiana nieistotna. A może wystarczy samo zgłoszenie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-18 22:38:57
w zalerznosci bo jezeli jest to sciana nosna potrzebny bedzie projekt z tego względu ze jeto to naruszenie konstrukcji nosnych i potrzeba wstawiac belki wzmacniajace tz nadproza
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-10-09 09:28:02
Odpowiedzi: 0
Czy potrzebne jest zgloszenie robot związanch z remontem drogi dojazdowej do budynku w obrębie siedliska
Gość
2014-10-09 20:39:41
Odpowiedzi: 5
Witam Czy jak istniejący budynek gospodarczy leży na granicy dwóch działek, (budynek należy do sąsiada), chcąc go wyburzyć ma obowiązek w tym miejscu postawić ogrodzenie na własny koszt???. I czy do pozwolenia na rozbiórkę jest potrzebna pisemna moja zgoda. Jeżeli tak to poproszę podpowiedzieć jaki akt prawny o tym mówi z góry dziękuję.
Odpowiedzi (5):
Gość
2015-04-03 05:09:21
That's an astute answer to a tricky queitson
Gość
2015-04-05 02:03:28
I much prefer <a href="http://bzhkvfynzm.com">inivtmarfoe</a> articles like this to that high brow literature.
Gość
2015-04-05 09:58:32
Thanks for sharing. Your post is a useful cobtoinutirn. http://zmedbgloe.com [url=http://jasagkhc.com]jasagkhc[/url] [link=http://wksmwdjnts.com]wksmwdjnts[/link]
Gość
2015-04-07 05:35:33
That's the <a href="http://mcxpfrxs.com">peefcrt</a> insight in a thread like this.
Gość
2015-04-09 04:22:47
It's really great that people are sharing this innimratoof. http://orimibnvwz.com [url=http://hyoqtsqw.com]hyoqtsqw[/url] [link=http://angloaujtr.com]angloaujtr[/link]
Dodaj odpowiedź
Tadeusz
2014-11-02 12:36:58
Odpowiedzi: 4
Witam, Jakich dokumentów potrzebuję na poszerzenie otworów wejśćiowych do salonu ( dużego pokoju) i w przedpokoju. Oba otwory mieszczą sie w ścianach nośnych. Pozdrawiam.
Odpowiedzi (4):
Zbigniew
2015-06-10 20:59:20
Jeśli drogą urzędową, to potrzebny jest projekt nowego nadproża wykonany przez inżyniera budowlanego. Jeśli nieoficjanie, to wystarczy zdolny majster i 2 stalowe ceowniki wys.min.200 mm.oparte na ścianie na długosci min. 25 cm. na poduszce betonowej.
Zbigniew
2015-06-10 21:08:46
Jeśli drogą urzędową, to potrzebny jest projekt nowego nadproża wykonany przez inżyniera budowlanego. Niezbędna będzie dokumentacja, czyli Rzut kondygnacji z zaznaczeniem miejsc gdzie będą dokonywane zmiany. Dalej projekt konstrukcyjny z obliczeniami nadproża i rysunkami. Dokumentację złożyć w Gminie i czekać na pozwolenie na budowę.
Gość
2015-06-22 16:50:49
Dziękuję Panom bardzo. Pozdrawiam.
Gość
2015-06-26 13:00:42
Witam. Jeśli dokumenty składać to w Starostwie powiatowy. Gmina nie wydaje pozwoleń na budowę.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-09 13:04:09
Odpowiedzi: 0
Witam Co jest potrzebne aby rozbudować poddasze użytkowe w budynku gospodarczym? Czy to już będzie potrzebne pozwolenie na budowę czy wystarczy tylko zgłoszenie?
Gość
2014-12-03 08:47:41
Odpowiedzi: 0
Czy wymagane jest zgłoszenie zakończenia rozbiórki, na którą wydano pozwolenie na rozbiórkę, gdy w tej decyzji nie zawarto zapisu o takim obowiązku.
gosc
2015-01-12 18:25:51
Odpowiedzi: 0
Mieszkam w budynku wielorodzinnym-4 rodziny-typu blok tzw popegerowski.mieszkam na 1 pietrze, sasiedzi z dolu wybili okno balkonowe i teraz chca do tego dobudowac sobie taras czy bez mojej zgody jakowspolwlasciciela terenu na ktorym ten blok stoi moga to zrobic?
Gość
2015-01-19 14:38:28
Odpowiedzi: 6
Czy można budować garaż na zgłoszenie wg nowelizacji 2015?
Odpowiedzi (6):
MGM
2015-01-19 21:33:14
tak, nowelizacja przewiduje budowę garaży o powierzchni zabudowy do 35m2 na zgłoszenie, przy czym liczba tych obiektów nie będzie mogła przekraczać dwóch na każde 500m2 działki /// www.pozwolenienabudowe.blogspot.com ///
MGM
2015-01-19 21:37:20
tak, nowelizacja przewiduje budowę garaży o powierzchni zabudowy do 35m2 na zgłoszenie, przy czym ich liczba nie będzie mogła przekroczyć dwóch na każde 500m2 powierzchni działki // www.pozwolenienabudowe.blogspot.com //
Gość
2015-01-20 10:18:07
Jednak artykuł 29 nowelizacji 2015 nie precyzuje tego, więc chyba bym się nie zgodził. Garaż murowany podkreślam.
MGM
2015-01-20 11:09:57
Art. 29 pkt 5 ustawy z dn. 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw: "w art. 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym GARAŻY, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki" // www.pozwolenienabudowe.blogspot.com //
MGM
2015-01-20 11:27:54
Miało być "Art. 1 pkt 5 ustawy z dn. 15.01.2015 ..." ;)
Gość
2015-01-20 12:09:04
Dziękuję wszystko jasne.
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-20 11:48:07
Odpowiedzi: 1
A czy zmieniło się coś w sprawie pozwolenia na budowę szamba ? W moim przypadku jest to przeniesienie szamba w inne miejsce o 20 mb. Aktualna lokalizacja ma pozwolenie na budowę. Przepisy dotychczasowe wymagały pozwolenia na budowę.
Odpowiedzi (1):
MGM
2015-01-20 16:03:58
Jeszcze nic się nie zmieniło. Ustawę dopiero uchwalił sejm, jeszcze senat i prezydent. Szambo o pojemności do 10m3 jest w nowelizacji na zgłoszenie. Ale jeśli budowa jest w trakcie to lokalizację szamba być może będzie można zmienić jako nieistotne odstępstwo - najlepiej w tej kwestii skonsultować się z kierownikiem budowy i projektantem. // www.pozwolenienabudowe.blogspot.com //
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-01-20 16:58:27
Odpowiedzi: 0
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Gość
2015-01-25 08:21:15
Odpowiedzi: 0
Jak wyglada sprawa z budowa komina? Potrzebuje pozwolenie na komin ktory bedzie przylegal do budynku po scianie zewnetrznej?
Gość
2015-02-09 14:56:18
Odpowiedzi: 1
W planie zagospodarowana zapis ..Mozliwośc podlączenia do przydomowej oczyszczalni jezeli z przyczyn technicznych nie ma mozliwoswci podłaczenia sie do kanalizacji... U mnie jest ponad 230m do kolektora Koszt kladzie inwestycje bodowy małego domku ? Prosze o podpowiedz co zrobić ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-24 11:50:04
Przyczyna techniczna i ekonomiczna to zupełnie co innego. O ile dobrze pamiętam koszty podłączenia do kanalizacji są ryczałtowe, często można skorzystać z dopłat unijnych.
Dodaj odpowiedź
Stanisław
2015-02-11 09:38:45
Odpowiedzi: 0
Czy przebudowa przyłącza elektroenergetycznego polegająca na zamianie istniejącej kontenerowej stacji transformatorowej wymiana transformatora 20/0,4 kV na większy wymaga zgłoszenia
Kaśka
2015-02-17 10:37:26
Odpowiedzi: 0
Kiedy jest przewidziane obowiązywanie zgłoszenia zamiast pozwolenia na budowę? Czy jeśli rozpocznę teraz procedurę pozwolenia na budowę, to jeśli wejdzie w życie tryb zgłoszenia, będę mogło z niego skorzystać mimo rozpoczętej procedury pozwolenia?
Gość
2015-03-13 19:18:29
Odpowiedzi: 5
Czy zbiornik wody z drenów melioracyjnych łąki ok 200 m2-obparownik ewentualni wykorzystany do celów rekreacyjnych wymaga zezwolenia na budowę. Pozdrawiam.
Odpowiedzi (5):
Gość
2015-04-03 11:51:49
A million thanks for posting this inntfmaoior.
Gość
2015-04-05 02:12:13
Your post has <a href="http://xnzeybuti.com">litefd</a> the level of debate
Gość
2015-04-05 10:03:18
Hey, that post leaves me feeling folsioh. Kudos to you! http://vmfjimqaqk.com [url=http://nvjikghr.com]nvjikghr[/url] [link=http://khikcqibyc.com]khikcqibyc[/link]
Gość
2015-04-07 05:41:32
<a href="http://wnjcfrqlrh.com">Iniatmorfon</a> is power and now I'm a !@#$ing dictator.
Gość
2015-04-09 04:28:39
Woah nelly, how about them apslpe! http://sjgqswvw.com [url=http://djvguayna.com]djvguayna[/url] [link=http://vomvjqvm.com]vomvjqvm[/link]
Dodaj odpowiedź
Gosia
2015-03-14 17:33:30
Odpowiedzi: 1
Czy na kazdej działce można wybudować dowolny dom nie zważając na metraż ,ani na odległosci do budynków stojących na sąsiednich działkach? I czy można rozpocząć budowę domu bez powiadomienia o tym fakcie sąsiadów? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-04-08 07:11:00
TAK, a później może w takim domu zamieszkać dowolna ilośc osób I mogą się żywić czym chcą, nie zapominając o tym, że ścieki butowe mogą sobie wylewać pod dowolne okno (swoje lub sąsiada)
Dodaj odpowiedź
Gość
2015-03-28 23:26:24
Odpowiedzi: 0
czy i jakie pozwolenie musze mieć na wybudowanie balkonu na podporach -stalowy w własnum budynku na parterze
Monika
2015-04-03 11:24:28
Odpowiedzi: 0
Jak zmieni się procedura w przypadku budowy zjazdów i chodników w pasie drogowym?
Energetyk
2015-04-09 14:00:11
Odpowiedzi: 1
Planuję wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie energetycznej linii napowietrznej. W ramach remontu przewidziana jest częściowa wymiana słupów i wymiana przewodów na całej długości. Lokalizacja słupów i trasa linii nie ulegną zamianie, przy czym nowe słupy będą miały mniejszą powierzchnię posadowienia a przewody skrajne będą zawieszone bliżej osi linii niż w stanie istniejącym. Czy zmiana gabarytów, a konkretnie zmniejszenie szerokości pasa zajęcia terenu pod linią, może spowodować nie zakwalifikowanie robót jako remont.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-24 11:42:02
To nie jest remont tylko przebudowa.
Dodaj odpowiedź
Zofia
2015-05-11 18:31:11
Odpowiedzi: 2
czy wyburzenie ścianki w budynku komunalnym też będzie wymagało pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia?
Odpowiedzi (2):
Zbigniew
2015-06-10 20:00:50
czy wyburzenie ścianki w budynku komunalnym też będzie wymagało pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia?
Zbigniew
2015-06-10 20:23:41
Pani jest najemcą mieszkania komunalnego dlatego zgodę na takie przeróbki należy uzyskać w Administracji obiektu, gdzie zwyczajowo załatwia Pani wszystkie inne formalności. Jeżeli planowane wyburzenie dotyczy cienkiej ścianki działowej (która niesie tylko samą siebie) nie powinno być z tym problemu. Takie drobne przeróbki nie naruszające konstrukcji budynku nie wymagają zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Zgoda na takie przeróbki zależy od wewnętrznych przepisów Zakładu Gospodarki Komunalnej, a też i dobrej woli urzędników. Przeróbka nie może dotyczyć ściany konstrukcyjnej, czyli nośnej. arch. Z.S.
Dodaj odpowiedź
TGRK
2015-05-13 18:03:06
Odpowiedzi: 1
Planuję wymianę dachu z dachówki na blachodachówkę i montaż okien połaciowych, nie naruszając konstrukcji i nie obciążając. Czy wystarczy zgłoszenie? W starostwie powiatowym gdzie przyjmują zgłoszenia, pewna pani mówiła że niemożliwe żeby montować okno inie naruszać konstrukcji. Rozpiętość miedzy więźbą dachową 100cm, a okno szerokości 80cm.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-06-11 18:38:36
Witam Jeżeli konstrukcja dachu jest nieruszana wystarczy tylko zgłoszenie - okno dachowe (połaciowe) montuje się między krokwiami, które stanowią konstrukcję dachu, a one nie są naruszone pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Leszek Fronczak
2015-06-12 14:24:56
Odpowiedzi: 0
Kto wykonuje projekt zagospodarowania przestrzennego do pozwolenia na budowę.
Gość
2015-06-22 12:37:04
Odpowiedzi: 0
Witam, jakie formalności muszę wg. nowego prawa dopełnić aby rozbudować istniejący domek letniskowy o 40m2.
Marian
2015-06-24 09:31:50
Odpowiedzi: 1
Witam czy jest potrzebne zezwolenie na postawienie na działce rekreacyjnej postawienie domku holenderskiego na kołach dodam że są ograniczenia wydane przez Marszałka woj.że odległośc budowy od lini brzegowej jeziora wynosi 100m .Działki rozdziela droga gminna i otulina jeziorowa ponadto do dzialek jest doprowadzona kanalizacja.
Odpowiedzi (1):
stefan
2015-06-30 07:35:03
Mam podobny problem-postawilem domek holenderski na podporach 20 lat temu,bez warunkow zabudowy i po 20 latach nadzor budowlany zada warunkow zabudowy-gmina nie wyraza zgody-Co zrobic
Dodaj odpowiedź
roman
2015-06-30 21:11:39
Odpowiedzi: 0
dlaczego przedstawiacie muzeum
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry