Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Mapa strony
Mapa strony
prawo budowlane

Prawo budowlane

Portal informacyjnyA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator

Prawo budowlane

Stan prawny: kwiecień 2014r.
Tekst jednolity prawa budowlanego

Linki sponsorowane

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 28.

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 29.

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 29a.

1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto przedstawić:

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

5a. (uchylony).

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

Art. 31.

1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Art. 32.

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

2. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

4a. Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Wzory wniosku i oświadczenia, o których mowa w ust. 5, powinny obejmować w szczególności dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne informacje niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę powinien obejmować w szczególności określenie organu wydającego decyzję, dane osobowe lub nazwę inwestora i innych stron postępowania oraz inne informacje niezbędne inwestorowi do legalnego wykonywania robót budowlanych.

Art. 33.

1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora.

Art. 34.

1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

Art. 35.

1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

2. (uchylony).

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 35a.

1. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.

Art. 36.

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

2. (uchylony).

Art. 36a.

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony).

5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Art. 37.

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

2. Rozpoczęcie albo wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

Art. 38.

1. Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Właściwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na terenie zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez użytkownika obiektu budowlanego.

4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Art. 39.

1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Art. 39a.

Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.8)) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody właściwego wojewody.

Art. 40.

1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Art. 40a.

Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.9)).

Komentarzgrażyna
2013-01-11 18:01:18
Odpowiedzi: 0
w jakiej odległości od granicy pola ornego można wybudować budynek mieszkalny oraz szambo ( zbiornik na nieczystości stałe )
Komentarzjan
2013-01-22 13:27:14
Odpowiedzi: 1
czy powinienem uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru budowlanego przy wykuciu małego otworu w ścianie czołowej budynku pozwalającego zejść z mieszkania do ogródka . Mieszkanie mieści się na parterze .
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-09-23 14:42:40
Zgoda jest niezbędna, ale nie Inspektora Nadzoru tylko właściwego starosty powiatowego.
Dodaj odpowiedź
Komentarzpawka
2013-02-08 11:20:03
Odpowiedzi: 1
Prowadzę działalność wynajmu lekkich hal namiotowych. Na zlecenie klienta dostarczam, montuję i potem demontuję taką halę. Zwykle jest to ustawienie hali nie związanej trwale z gruntem do 120 dni. Czy ja, czy mój klient powinien wykonać zgłoszenie do odpowiedniego organu chęć ustawienia hali? Jeśli ten, który odemnie wynajmuje a ja tylko montuję halę na danym terenie, to czy ponoszę odpowiedzialność jeśli takiego zgłoszenia nie ma?
Odpowiedzi (1):
Pawik
2013-02-08 20:04:44
Tak, obiekty tymczasowe (użytkowane do 120 dni) wymagają zgłoszenia budowlanego. Odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia spoczywa na właścicielu lub zarządcy terenu, na którym hala jest stawiana i który zleca ustawienie hali. Pan jest tylko wykonawcą zlecenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma Pan ani obowiązku, ani prawa na dokonywanie takich formalności (chyba, że inwestor udzieli Panu pełnomocnictwa a umowa obejmuje załatwienie formalności).
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-02-25 10:28:15
Odpowiedzi: 0
przepisy prawa budowlanego - kto ma obowiązek pobierania próbek betonowych do badań
Komentarzhalina
2013-03-07 09:58:14
Odpowiedzi: 0
Czy projektowane nasadzenia drzew powinny być koordynowane przez starostów wzgledem aktualnych map syt-wys.
KomentarzGość
2013-03-07 13:00:17
Odpowiedzi: 0
w jakich przypadkach nalezy przedstawic badania geologiczno-inzynierskie
KomentarzGość
2013-03-21 14:02:50
Odpowiedzi: 0
Witam, mam pytanie:
Czy gdybym planowała wstawić drzwi balkonowe w miejsce okna, wymagałoby to pozwolenia?
KomentarzGość
2013-03-28 09:33:28
Odpowiedzi: 1
Witam,chciałem dobudować do domu mały ganek 2,5x2,5 metra,czy potrzebuję na to zezwolenie
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-09-24 11:11:48
Tak. Z pozwolenia na budowę są zwolnione tylko budynki gospodarcze, wiaty, altany itp. do 25m2. Patrz art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-03-29 21:14:25
Odpowiedzi: 0
Witam!!.
Map pytanie, czy w przypadku gdy mieszkam w czworaku w wspólnocie. Na mojej części stoją tzn ziemianki cztery komory które nie nadają sie do użytku żaden ze sąsiadów nie używa ani nie remontuje tych że ziemianek a są one zdewastowane przednia ścianka odpadła. To czy mogę napisać do starostwa podanie o zburzenie
KomentarzGość
2013-03-29 21:16:06
Odpowiedzi: 0
Gdy te własnie ziemianki zagrażają życiu moich dzieci i jak mam napisać to podanie tzn jakie argumenty itd pamiętając że jest to wspólnota. Dziękuje za odpowiedz.
KomentarzGość
2013-04-22 09:14:55
Odpowiedzi: 1
Witam
Czy musi być pozwolenie na budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV budowanej w budynku biurowym w garażu na poziomie -1?
Powierzchnia stacji 5x5m2.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-09-23 14:50:38
A czy w tym pomieszczeniu, będą wykonywane jakieś roboty budowlane typu przekucia, zamurowania, przebudowa itp ?? Jesli nie, to wg mnie wystarczy zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania istniejącego (jakiegoś) pomieszczenia na pomieszczenie stacji trafo.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-06-07 12:49:10
Odpowiedzi: 0
Kupiłem działkę na licytacji komorniczej. Poprzednim/zlicytowanym właścicielem była firma sp. z o.o. która jest aktualnie oficjalnie w likwidacji ale faktycznie nie istnieje. Chcę przenieść decyzję pozwolenia na budowę, która była wydana w/w firmie. Do wniosku muszę dodać jednak ich zgodę, której z racji w/w nie mogę uzyskać - nie ma z nimi żadnego kontaktu. Pytanie brzmi : Czy w tej sytuacji mogę prosić starostwo o przeniesienie na mnie decyzji pozwolenie na budowę bez zgody poprzedniego beneficjenta tego pozwolenia, podając w uzasadnieniu fakt, że działkę kupiłem na licytacji i nie mam możliwości skontaktowania się z firmą ?
KomentarzMarian
2013-06-18 17:54:41
Odpowiedzi: 2
Straż pozarna w wyniku kontroli nakazała decyzją administarcyjną wykonanie placu manewrowego lub drogi pożarowej wewnątrz terenu zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Administarcja SM twierdzi, że mozna bez pozwolenia na budowę i bez uzgodnień (z WA UM) wykonać plac manewrowy 20x20m jako " utwardzenie nawierzchni". Czy to jest zgodne z przepisami, skoro jest to znacząca zmiana zagospodarowania terenu osiedla?
Odpowiedzi (2):
Gość
2013-09-23 14:45:44
Art. 29 ust 2 pkt 5 - Pozwolenia nie wymaga utwardzenie utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Jeśli zatem teren, o którym mowa jest działką budowlaną, to tak, można to zrobić bez pozwolenia na budowę.
Jazczurka
2013-10-27 00:30:49
ale trzeba zgłosić!! i przystąpić do robót po 30 dniach od dokonania zgłoszenia(lepiej poczekać dłużej bo sprzeciwy idą Pocztą Polską) i wtedy móc robić, inaczej inwestor naraża się na odpowiedzialność karną wynikającą z ustawy PB. Pozdrawiam.
Dodaj odpowiedź
KomentarzSlawekBB
2013-09-24 17:00:41
Odpowiedzi: 1
Witam
Czy bylby Pan uprzejmy powiedziec mi w jakiej odleglosci sasiad moze postawic wolno stojacy budynek gospodarczy od granicy mojej dzialki? Pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Jaszczurka
2013-10-27 00:32:30
ścianą bez otworów okiennych 3 m, z otworami 4 m.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-09-26 10:59:39
Odpowiedzi: 0
Witam.

Ogólnie co do zasady odległości to 3m dla ściany bez okien i drzwi i 4m dla ściany z oknami i drzwiami, ale:
- jest to obszar zabudowy jednorodzinnej i działka sąsiada ma mniej niż 16m szerokości to może zbliżyć się do 1,5m lub bezpośrednio do granicy,
- jeżeli budynek ma max 5,5m długości i nie wyższy niż 3m to może zbliżyć się do 1,5m lub bezpośrednio do granicy.

Podstawa prawna: warunki techniczne (...) par. 12 ust. 3
KomentarzGość
2013-11-05 17:38:30
Odpowiedzi: 0
mam działkę rolno-budowlaną chciałbym postawić na niej budynek gospodarczy bez pozwolenia tylko nie wiem ile metrów nie może on przekraczać. ?
KomentarzGość
2013-11-05 17:46:15
Odpowiedzi: 0
mam działkę rolno-budowlaną chciałbym postawić na niej budynek gospodarczy bez pozwolenia tylko nie wiem ile metrów nie może on przekraczać. ? bo słyszałem ze poza miastem do 35m przy wysokości 4.80m
KomentarzGość
2014-02-05 00:39:46
Odpowiedzi: 1
Witam serdecznie.
Mam pytanie do Państwa, otóż chciałbym się dowiedzieć czy do zabudowy ganku, tarasu, wejścia przydomowego potrzebne jest pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłosić ten fakt odpowiednim organom administracyjnym? I jak się ma sprawa adaptacji poddasza na cele mieszkalne??? Dodam,że nie będą prowadzone żadne zmiany konstrukcji dachu. Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-22 21:54:00
Jeśli nie zmienia się kształt i kubatura wystarczy zgłoszenie w starostwie. Jeśli chodzi o poddasze to wymagany jest projekt budowlany oraz opinia kominiarska.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-02-07 08:56:50
Odpowiedzi: 0
czy do przykryci istniejacego tarasu od 30 lat wymagane jest pozwolenie na budowe czy zgloszenie
KomentarzGość
2014-03-10 18:33:15
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam działkę na której chcę rozpocząć budowę (będę występował o warunki zabudowy) w odległości ok. 140 m znajduje się ferma lisów, czy są jakieś przepisy określające odległość w jakiej można budować dom od fermy? (strefa ochronna???) Czy mogę nie dostać z tego powodu warunków zabudowy?
KomentarzGość
2014-03-14 19:45:21
Odpowiedzi: 1
dlaczego nie jest uaktualniony art. 29 ust 1 pkt 4. Proszę porównać z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013r.
Odpowiedzi (1):
Admin
2014-03-15 11:40:20
Aktualizacja została już wykonana.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-03-21 19:17:17
Odpowiedzi: 0
Czy budowa muru oporowego o wys. 1,20 m, pod ogrodzenie wymaga pozwolenia na budowę, czy można to traktować jak ogrodzenie?
KomentarzGość
2014-03-27 17:54:19
Odpowiedzi: 0
czy w budowie budynku gospodarczego na zgloszenie potrzebny jest projekt
KomentarzGość
2014-03-29 22:16:16
Odpowiedzi: 0
Czy można samemu dokonać rozbiórki domu tzw. systemem gospodarczym?
Komentarzaddamm
2014-03-29 22:20:07
Odpowiedzi: 0
jeśli ktoś kupił zbiornik na gnojówkę o pojemności 24 metry sześcienne i nigdzie nie zgłaszał to chyba nie ma problemu bo nie potrzebne jest pozwolenie do 25m3? dobrze rozumie?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry