Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: marzec 2015r.
Linki sponsorowane

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2.

1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Art. 4.

Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

4. W przypadku umów, na podstawie których następuje:

4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze.

5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjnomateriałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o rękojmi za wady.

7. Przepisów ust. 3–6 nie stosuje się do budynków:

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która:

9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4, warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania kandydatów do egzaminu.

10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa.

11. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

12. Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych.

13. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może dokonywać oceny charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową i sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

14. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, oraz osób, które ukończyły studia podyplomowe, o których mowa w ust. 11.

15. W rejestrze, o którym mowa w ust. 14, wpisuje się następujące dane:

Art. 51.

1. Osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową traci je w przypadku:

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi prowadzi w formie elektronicznej rejestr osób, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Rejestr zawiera dane, o których mowa w art. 5 ust. 15 pkt 1–5.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, wpisuje z urzędu do rejestru, o którym mowa w ust. 2, osoby, które utraciły uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

4. W przypadku powzięcia informacji o niedopełnieniu obowiązków lub naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wszczyna, z urzędu lub na wniosek osoby, która zleciła osobie uprawnionej sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, postępowanie w sprawie utraty uprawnień.

5. W przypadku ustalenia, że osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie dopełniła obowiązków lub naruszyła zakazy, o których mowa w art. 5 ust. 4a oraz art. 52 ust. 1, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa orzeka, w drodze decyzji, o utracie przez tę osobę uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Wpisanie tej osoby do rejestru, o którym mowa w ust. 2, następuje z dniem, gdy decyzja stanie się ostateczna.

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do ministra właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji.

7. W przypadku ustania przyczyny wpisania do rejestru, o którym mowa w ust. 2, na wniosek zainteresowanego, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa niezwłocznie wykreśla wpis, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W przypadku utraty uprawnień na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 5, ponowne ich uzyskanie może nastąpić wyłącznie w wyniku pozytywnego złożenia egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 4. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia utraty uprawnień.

Art. 52.

1. Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową obowiązana jest:

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu zministrem właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę zakres zadań realizowanych przez osobę sporządzającą świadectwo charakterystyki energetycznej.

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie technicznoużytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7.

1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

Art. 8.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.

Art. 9.

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Art. 10a. (uchylony).
Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

Większe okno
Eggo
2014-03-29 12:02:17
Odpowiedzi: 0
Witam.
Mam działkę położoną bezpośrednio w sąsiedztwie torów kolejowych. Działka jest długa ale wąska w kształcie trójkąta, w najszerszym miejscu ma może 20m. Jest to działka budowlana ale ze względu na obecność torów (choć praktycznie nie używanych) mam wątpliwości czy dostanę zgodę na budowę na tej działce. Jak prawo i przepisy mają się do takich sytuacji?
Gość
2014-04-29 12:46:46
Odpowiedzi: 0
jak blisko sąsiad może parkować samochód pod drzwiami
zygmunt
2014-05-13 11:06:32
Odpowiedzi: 0
Czy muszę mieć zgodę na remont niszczejącego blaszanego garażu postawionego w 1970r przez
mojego teścia na swojej działce.
zygmunt
2014-05-13 11:23:40
Odpowiedzi: 0
Czy muszę mieć zgodę Urzędu na remont blaszanego garażu postawionego w 1970 roku
przez mojego teścia na swojej działce?
RENATA
2014-05-13 11:32:03
Odpowiedzi: 0
czy prawo budowlane nakazuje, aby inwestor informował sąsiadów o planowanym rozpoczęciu budowy? czy starostwo wysyła informacje nt wydanej decyzji dot. pozwolenia na budowe do bezpośrednich sąsiadów? jeśli tak czy mogą wniesć sprzeciw?ile maja czasu
Gość
2014-05-18 12:23:15
Odpowiedzi: 0
Jak długo słońce powinno być widoczne w izbach lokalu mieszkalnego.
MARIUSZ
2014-05-31 15:33:36
Odpowiedzi: 0
Do jakiej wysokości mogę wybrać ziemię spod tarasu aby wykorzystać miejsce na składzik gospodarczy, taras jest na wysokości 1,3m, bez dodatkowego uzgodnienia.Dom jeszcze nie odebrany?.
Gość
2014-06-16 17:04:17
Odpowiedzi: 0
witam,mieszkam w gminnym lokalu,dostałam na dole pralnie z której mąż zrobił pokoj dla dzieci ale połaczyl pokoj z naszym wejsciem altanka drewniana bez fundamentow 15m czy jest nam potrzebne pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie.
Gość
2014-07-18 09:58:45
Odpowiedzi: 0
czy mogę zabudować front działki bez przejazdu na tył,przejście tylko przez dom.front 16 m szer od i do granicy.długość 46 m czy będą problemy np.ppoż lub itp
Jerzy
2014-07-23 07:09:05
Odpowiedzi: 0
Kiedy przy pozwoleniu na budowę: budowa, rozbudowa, nadbudowa nie ma obowiazku powiadamiać właścicieli sąsiednich działek. Obszar oddziaływania robót zamyka sie w granicach działki. Pozdro JJ
Gość
2014-08-14 10:32:21
Odpowiedzi: 1
Witam. Proszę o poradę: Jak w świetle nowego prawa budowlanego wygląda kwestja remontu budynku w zakresie: 1.ogrodzenia posesji (zmiana materiału) 2.ocieplenia budynku 3.zmiany pokrycia dachu 4.wymiany instalacji co 5.wymiany instalacji wodnej cw i zw 6.podłączenia do miejskiej kanalizacji 7.budowy nowego ujęcia wody 8.zabudowy loggi (likwidacja loggi w celu uniknięcia mostków cieplnych (następuje zwiększenie powierzchnii pokoju). Które z tych robót należy zgłasić, a na które trzeba uzyskać pozwolenie? Pozdrawiam Tomek
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-04 09:32:03
1.ogrodzenia posesji (zmiana materiału) - zgłoszenie do urzędu gminy - proszę sprawdzić czy ogrodzenie stoi w dobrej odległości i gdzie są wejścia na posesje- w gminie będą wiedzieć. 2.ocieplenia budynku - zgłoszenie do gminy 3.zmiany pokrycia dach - zgłoszenie 4.wymiany instalacji co - własne ogrzewanie - nie wymaga zgłoszenia 5.wymiany instalacji wodnej cw i zw- nie wymaga zgłoszenia - chyba że wodomierz jest przenoszony lub wymieniany - wtedy do wodociągów się zgłosić 6.podłączenia do miejskiej kanalizacji - wniosek do wodociągów, na stronie internetowej będzie napisane co wymagane 7. to nie wiem - w wodociągach może podpowiedzą. 8. to może wymagać projektu - zależy od konstrukcji.
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-08-20 13:44:50
Odpowiedzi: 0
Witam, chcę oddać du użytku dom jednorodzinny. Pozwolenie na budowę mam z przed wejścia obowiązku uzyskania świadectwa energetycznego. Czy w takim razie muszę uzyskać to świadectwo, czy też nie, bo prawo nie działa wstecz? (W Inspektoracie twierdzą, że muszę) dziękuję.
Beata
2014-09-18 19:54:06
Odpowiedzi: 0
Witam.Mąż posiada jako majątek nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego(nie mamy rozdzielności majątkowej)budynek mieszkalny. Ja prowadzę działaność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem tego budynku,notabenę w którym zamieszkujemy.Chcielibyśmy dobudować do tego domu pomieszczenie,które stanowiłoby część biurową dla mojej działalności. Pomieszczenie to miałoby stanąć w granicy z chodnikiem osiedlowym należącym do gminy.Czy mogę wnisować o pozwolenie na taką zabudowę powołując się na odstępstwo? Być może jest jakieś inne rozwiązanie?
Gość
2014-10-10 05:56:31
Odpowiedzi: 2
Witam,czy można wybydować nowe ściany zewnętrzne w miejscu starych ścian? Czy można to zrobić bez zezwolenia na budowe.Dodam że kubatura domu się nie zmieni.Czy potrzebna jest do tego zgoda na budowe?Z góry dziękuję za odpowiedż .
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-11-12 18:28:11
na takie przypadki stosuje się "zgodę milczącą" cały projekt i dokumentacje wraz z uprawnieniami trzeba zanieść do kancelarii skąd trzeba wysłać to do odpowiednich organów w przypadku gdzie renowacje nie naruszają ścian konstrukcyjnych. Następnie czekamy w okresie 30 dni, jeżeli będą mieli jakieś zastrzeżenia dostaniemy informacje jeżeli nie wolna ręka
Gość
2014-11-12 18:51:27
dodam że przed wysłaniem dokumentacji proponuje zrobić skan pierwszej strony jako dowód wysłania
Dodaj odpowiedź
Gość
2014-11-03 14:40:27
Odpowiedzi: 0
Witam.Jaka powinna byc odległośc istniejącego budynku drewnianego na sąsiedniej działce od mojego budynku murowanego.Czy budynek ten będzie podlegał rozbiórce gdy ta odległośc jest za mała.Z góry dziękuję za odpowiedż.
Jaro
2014-11-10 09:42:40
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie-chcę pobudować bud.gospodarczy lub garaż na działce budowlanej i nie wiem czy potrzebne jest pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie bo słyszałem że do 25m można bez pozwolenia.
Odpowiedzi (1):
MGM
2014-11-13 15:18:55
Garaż - pozwolenie na budowę. Wolnostojący parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 25m2 - zgłoszenie /// pozwolenienabudowe.blogspot.com ///
Dodaj odpowiedź
Sławek
2014-12-03 20:54:02
Odpowiedzi: 0
Jak mierzy się wysokość budynku mieszkalnego? Do okapu czyli rynny, czy łącznie z dachem ? Chodzi o ocieplenie ścian zewnętrznych i wymóg posiadania zezwolenia na budowę.
ambroży
2014-12-05 20:48:24
Odpowiedzi: 0
czy jest przepis określający odległość nitki kanalizacyjnej od granicy ?
magda
2014-12-29 20:31:50
Odpowiedzi: 0
do której godziny można używać młota pneumatycznego i innych urządzeń głośnych borujących w mieszkaniu w bloku?
Antoni69
2015-01-21 21:18:58
Odpowiedzi: 0
Pytanie! Czy chcąc zabezpieczyć i wyremontowć(siatka, tynk) niestateczną ścianę oporową z lat 70-tych przez kotwy gruntowe albo tańsze gwoździowanie muszę uzyskać "pozwolenie na budowę" czy wystarczy zgłoszenie i uzyskanie zgody właścicieli terenu przyległego za ścianą ? Ściana się sypie i w pełni znajduje się na mojej działce. Dzięki z góry za zrozumiałe odpowiedzi.
Gość
2015-01-30 18:21:15
Odpowiedzi: 0
Czy ubezpieczyciel może odmówić zapłaty za szkody po pożarze jeśli nie mamy przeglądu instalacji elektrycznej. Dom jest stary z 1917 r i te przeglądy wtedy nie były wymagane.
Adam
2015-02-02 11:32:01
Odpowiedzi: 0
czy przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę pomostu służącego do cumowania niewielkich jednostek pływających oraz do wędkowania niezbędnym jest wykazanie dostępu w formie dojazdu do drogi publicznej.
Gość
2015-02-09 16:44:01
Odpowiedzi: 0
co zalicza się do opodatkowania za powierzchnię użytkową do gminy i jakie parametry muszą być zachowane, aby zaliczać to do powierzchni użytkowej za który będę płacić podatek
Gość
2015-03-11 20:48:25
Odpowiedzi: 0
Jak brzmi efinicja użytkowania budynku. Czy nowowybudowany budynek nizamieszkały, wyposażony w meble i inne urzązenia niezbęne do zamiszkania można uważać za użytkowany? Właściciel buynku nie jst zameldowany w miejscu lokalizacji budynku. Informacja istotna przy odbiorze przez nazór buowlany.
Gość
2015-03-15 17:10:56
Odpowiedzi: 1
Odległości od granicy
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-03-22 22:38:06
w przypadku graniczenia z dzialka budowlana sciana z otworami 4 m , be z otworow 3m
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 

Do góry