Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Prawo budowlane
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Prawo budowlane

Polskie przepisy budowlane
Portal informacyjny
A A A

Prawo budowlane

Polskie prawo pracy
Stan prawny: czerwiec 2024r.
Linki sponsorowane

Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2;

5) (uchylony);

6) (uchylony).

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

1b. (uchylony).

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

3. Właściwy organ – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.

Art. 63.

1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

2. uchylony.

3. uchylony.

Art. 63a. (uchylony).
Art. 64.

1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1;

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200), oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu budowlanego.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Art. 65.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.

Art. 66.

1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

Art. 67.

1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie.

Art. 68.

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:

Art. 69.

1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń, o których mowa w art. 66 ust. 1a, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.

2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.

Art. 70.

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Art. 71.

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

4a. (uchylony).

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

Art. 71a.

1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3–5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Art. 72.

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki przeprowadzania oraz tryb postępowania w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, wykonywanych metodą wybuchową.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynności właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki oraz obowiązki nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania, mając na uwadze, że obowiązki te powinny być technicznie uzasadnione i nie powodować nadmiernego obciążenia właściciela lub zarządcy.

Gość
2016-09-11 18:28:34
Odpowiedzi: 0
Witam mam taki problem ,nie wiem gdzie już uderzyć i ciągle tylko słyszę że takie prawo budowlane najbardziej chyba skostniała ustawa.Więc ujmując to tak w kamienicy ważniejszy jest pustostan właściciele bardzo dawno nie żyją,a sąd zaznaczę szuka już spadkobierców ponad rok ile też może szukać to też moje pytanie czy jest jakiś okres ktoś to reguluje.A nic nie ma znaczenia decyzja pozostałych lokatorów większąści czterech właścicieli lokalów nic nie mogą wskórać chodzi o remont zewnątrz kamienicy jest w straszliwym stanie zaznaczę,że to do tego zabytek mamy wszystkie pozwolenia już konserwatorskie ,nadzoru budowlanego szkic wykonanej pracy jak ma wyglądać wszystko tylko gdzieś to zostaje nam blokowane pozwolenie na wykonanie prac z powodu braku właściciela tego lokalu nieszczęsnego.Burmistrz Gminy i Miasta złożyła do sadu pismo o pozyskanie i przejęcie tego lokalu i wnioski zostały odalone dwa razy,bo sad szuka spadkobierców niby. Jaki jest czas tego szukania,budynek z roku na rok popada w ruinę my nic nie możemy zaradzić grozi bezpieczęństwu przechodniów spadające detale gzymsu,cegły,itp.Jak temu zaradzić kto powinien nam pomóc w tej sprawie jak mi się wydaje kurjozalnej dla nas,ale nie przepisy mówią nie musi być właściciel i już a jak go nie będzie to co? Ma się mi wszystko do mieszkania zawalić i już. Proszę kogoś kto by mógł mi podpowiedzięć rzetelnie co z tą sytuacją zrobić gdzie się udać. Pozdrawiam życzę miłego tygodnia;
Gość
2016-10-18 14:36:49
Odpowiedzi: 0
wymiana inst wodnej i sanitarnej w budynku - lokator nie będący członkiem spółdzielni otrzymał do wypełnienia WNIosek o wykonanie tych robót? i zgodę na udostępnienie mieszkania- mieszkanie świeżo po remoncie -co z tym wnioskiem??
WSP
2016-11-14 14:31:45
Odpowiedzi: 0
Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę na wyminę skorodowanej kanalizacji ściekowej w budynku mieszkalnym. Wszyscy wyrazili zgodę. Jeden właściciel wyraził zgodę na wymianę i wejście firmy remontowej ,tylko zaznaczył że rury na zabudowane w łazience i wspólnota musi po wymianie rur przywrócić do stanu pierwotnego łazienkę, z położeniem płytek. Nadmieniam że pierwotnie rury te nie były zabudowane i właściciel nie posiada żadnego zezwolenia na zabudowę. Czy nie jest to w jego zakresie rozebranie zabudowy ażeby można było dokonać wymiany rur? Proszę o podstawę prawną, czy należy mu przywrócić do stanu pierwotnego łazienki.
Tadeusz
2016-11-17 07:53:14
Odpowiedzi: 0
Jak często i jakie przeglądy ma obowiązek dokonywać właściciel domu jednorodzinnego. Kto ma takie uprawnienia do wykonywania tych przeglądów ?
Gość
2016-12-08 14:23:25
Odpowiedzi: 1
W ustawie są określone obowiązki dotyczące przeprowadzania przeglądów przez właścicieli, a jaka grozi kara za ich nie przeprowadzenie, czy ktoś to sprawdza? Dziękuję
Odpowiedzi (1):
mietnow
2016-12-22 11:36:51
To są obowiązki określone w prawie budowlanym. Muszą być sprawdzane budynki z wyłączeniem mieszkalnych jednorodzinnych, letniskowych, zagrodowych oraz podlegających zgłoszeniu na budowę. Co do kar, to w Art. 93 określone są kary i właściciel, zarządca może być ukarany grzywną. Ale przestrzegam przed inną sprawą. Ubezpieczyciel budynku może nie wypłacić odszkodowania w razie katastrofy, jakiegoś uszkodzenia budynku, jeżeli nie ma przeglądów budynków. Proszę sprawdzić w umowie z ubezpieczycielem, czy nie ma zapisów typu:"...spełnienie innych obowiązków określonymi w innych przepisach ..." Firmy ubezpieczeniowe walczą o swoje, więc jest to dla nich podstawa do odmówienia wypłaty odszkodowania. To coś w rodzaju braku przeglądu auta.
Dodaj odpowiedź
Gość
2017-08-28 11:12:10
Odpowiedzi: 0
Jaki powinien być udział procentowy% w ponoszeniu kosztów remontów domu jednorodzinnego - współwłasność, przy wykonaniu części wspólnych takich jak elewacje,klatka schodowa,kominy,dojścia do budynku ?
Gość
2017-09-10 13:36:44
Odpowiedzi: 0
jestem wspólwlascicielem domu dwurodzinnego, mieszkania na parterze. Podczas remontu na pietrze, jego wlasciciel zmienił wentylacje instalacji kanalizacji (PIONU GLOWNEGO).Usunięto wywiewnik i podobno zainstalowano zawór napowietrzajacy w jego łazience- najwyzszy przyłacz. Od tego czasu mam w swojej lazience nieprzyjemne zapachy i w tym roku juz 2razy wzywalismy WUKO do odrąznienie odpływu do ulicy( przez studzienke kanalizacji). Czy powiadomic nadzor budowlany do wydania ekspertyzy aby skorygowac wprowadzona samowolnie zmiane instalacji, dokonana przez współwłasciciela??
Gość
2017-10-02 17:33:15
Odpowiedzi: 0
czy roboty polegające na bieżącej konserwacji :malowanie elewacji oraz wymianie rynien wymagają zgloszeniapodl
Halina
2017-12-13 11:04:06
Odpowiedzi: 1
Jakie obowiązki ma administrator względem instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2021-06-04 15:35:10
U mnie w spoldzielni jest tak, ze grzejniki wymieniam na swój koszt. Dodam ze jestem wlascicielem mieszkania. Natomiast wymiana pionu instalacji c.o. jest częścią wspólną i wymiana lezy po stronie administracji. Oczywiście można to zrobić na swój koszt, trzeba tylko poinformować administracje. To samo tyczy sie kanalizacji. Piony kanalizacji sanitarnej wymienia spółdzielnia. W końcu placi sie w czynszu składke remontową
Dodaj odpowiedź
waldi
2018-01-11 06:50:05
Odpowiedzi: 0
witam. posiadam uprawnienie budowlane elektryczne jestem z zawodu tech. energetyk oraz grupe sepowską E z możlwością wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej. Moje pytanie czy mogę , bo do tej pory robiłem przeglądy instalacji w budynkach wieloridzinnych. wyczytałem że powinna być uprawnienie D
katarzyna
2018-01-18 13:47:51
Odpowiedzi: 1
co mam zrobić jeżeli gmina nie chce wyremontować budynku wielorodzinnego .Zalecenia wydał Powiatowwy inspektorat budowlany stan budynku zaczyna zagrażać życiu mieszkańców bo zdrowiu zagraża bardzo mocno bo jest potwornie zagrzybiony i zapleśniały
Odpowiedzi (1):
Andreas
2018-02-10 20:15:47
na pytanie Katarzyny. Zlicytować gminę należy, aby sąsiednia (lub sąsiednie w częściach, ją przejęły). Dasz sobie choć nadzieję na rozwiązanie problemu, bo inaczej w państwie niedziałającym nikt żadnej opornej gminy nie będzie chciał przymusić do wykonania Wyroku. Można przez Sąd art. bodajże 64 kc i za gminę na jej koszt zrobić odpowiedni remont, a nastepnie ją obciążyć, w razie oporów poprzez windykację lub egzekucję komorniczą. Innej drogi prawnej nie znam, bo u ciebie mafijna chyba w rachubę nie wchodzi. Ok?
Dodaj odpowiedź
Gość
2018-03-15 11:26:53
Odpowiedzi: 1
Cz w bloku spółdzielczym mieszkaniu własnościowym obowiązuje kontrola instalacji w/g artykułu 62 poz.2
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-01-26 23:06:47
Tak, bo niesprawna twoja instalacja gazowa lub wodna zagraża bezpieczeństwu użytkowania innym w bloku.
Dodaj odpowiedź
Marek
2018-03-20 15:00:46
Odpowiedzi: 0
czy można odstąpić od przeglądu budowlanego co rok na pięcioletni .Oczywiście oprócz instalacji gazowej .
Jacek
2018-04-18 01:41:56
Odpowiedzi: 0
,, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,". Gdzie zdefiniowano w/w pojęcia? W prawie budowlanym brak definicji. Skoro nie ma definicji jak wywiązać się z obowiązku ?? Specjalistów do kontroli w/w instalacji w katalogu uprawnień budowlanych też brak ! J.
Maurycy
2018-12-03 16:54:55
Odpowiedzi: 1
W bloku mieszkalnym odbedzie się 5-letni przeglądd budowlany.W ogłoszeniu o nim "przykazano" lokatorom udostępnienie mieszkań. Czy to jest właściwe?
Odpowiedzi (1):
Gość
2021-06-04 21:15:57
Tak. Domyślam się, ze nie jestes właścicielem mieszkania, tylko najemcą. Właściciel nieruchomości (przypuszczam ze twojej jest gmina) ma prawo żądać od najemców, by ci wpuścili do mieszkania inspektora podczas przeglądu 5-letniego. Taka praktyka często pojawia się w gminach, w ktorych występują szkody górnicze. W przypadku stwierdzenie ze w mieszkaniach pojawią się zarysowania/ spękania na scianach, stropach, wówczas właściciel nieruchomości może domagać sie od kopalni odszkodowania
Dodaj odpowiedź
Wiesław
2019-02-04 12:53:14
Odpowiedzi: 4
Czy wymieniając drzwi wewnętrzne w budynku technicyzm (warsztacie) w pomieszczeniach sanitarnych inwestor jest zobowiązany wymienić np. 600 mm na obecnie obowiązujące przepisami 800mm
Odpowiedzi (4):
Irek Biznesemen
2019-02-05 11:43:19
Tak. Drzwi w pomieszczeniach, w których pracują ludzie powinny spełniać wymogi unijne oaz ogólnopolskie, przewidziane w prawie budowlanym.
Zenek Fachowiec
2019-02-05 11:58:33
Irek źle mówi wprowadza pana w błąd. Znam tego człowieka to kłamca i naciągacz.
Irek Biznesmen
2019-02-05 12:00:47
Weź Zenek wracaj do roboty, a nie na forach gówno burze robisz!
Stary
2019-02-05 12:04:07
Irek przestań wyzywać Zenka bo ci urlopu nie dam.
Dodaj odpowiedź
mieczyslaw
2019-04-22 13:01:48
Odpowiedzi: 0
czy drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania z korytarza mogą się otwierać na zewnątrz
Roman
2019-07-02 09:30:10
Odpowiedzi: 0
Czy burmistrz może cokolwiek zrobić w sprawie niszczejącego prywatnego budynku, a tym bardziej gdy grozi on zawaleniem?
Gość
2019-08-14 18:03:49
Odpowiedzi: 1
Mieszkam w bloku,po kontroli kominiarza administracja domaga się aby zamontować w drzwiach łazienkowych i wc kratki wentylacyjne,nadmieniam że kupiłem drzwi z otworami wentylacyjnymi.Wmoim mieszkaniu jest gaz ale nie ma junkiersa.Czy administracja ma rację.
Odpowiedzi (1):
Dam
2021-06-04 15:57:02
Tak ma rację. W wiekszosci przypadków drzwi zakupipne w markecie nie spełniają warunków technicznych odnosnie odpowiedniej powierzchi otworów. 200 cm2 musi miec otwór czyli taka kratka 10x20 cm lub suma otworów tuleji musi mieć 200 cm2, co wiazac sie moze z wylonaniem np 10 otworów na tuleje. Zaznacze, ze licząc łączną powierznie tulei, patrzymy na przekrój wewnetrzny samej tulei, a nie na przekrój otworu w którą wkladamy tuleje
Dodaj odpowiedź
dodo
2019-09-11 11:35:52
Odpowiedzi: 1
jak można zmusić administratora obiektu do naprawy dachu pieniądze są a administrator odmawia . czy można to nazwać świadomym działaniem pogarszającym stan obiektu
Odpowiedzi (1):
Gość
2021-06-04 15:48:40
Pierwszą rzeczą która zmusza administratora obiektu do wymiany pokrycia dachowego, remontu dachu, jest zapis takiego zalecenia w protokole, sporzadzonym po rocznej lub pięcioletnie kontroli stanu technicznego budynku. Drugą rzeczą która moze zmusić administratora do tego, jest powiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeciekajacym dachu, który powoduje niszczenie mienia i/lub moze powodować zagrożenie życia np. Poprzez mokry strop w którym jest instalacja elektryczna. Polecam wysłać takie pisemko do PINBu w przypadku gdy sposób nr 1 nie daje efektów. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Gość
2019-10-28 17:03:46
Odpowiedzi: 0
Treść przytoczonego aktu nie jest zgodna z treścią aktu opublikowanego w dzienniku ustaw
Gość
2019-11-19 10:17:29
Odpowiedzi: 1
Czy w bloku mieszkalnym trzeba robić pomiary elektryczne instalacji w mieszkaniach
Odpowiedzi (1):
Gość
2021-06-04 15:40:14
Tak trzeba raz na 5 lat.
Dodaj odpowiedź
Gość
2020-03-10 09:55:58
Odpowiedzi: 0
To uchylono art.70 pt.2?
Gość
2021-04-09 20:09:28
Odpowiedzi: 2
Czy jako właściciel mieszkania we wspólnocie mam prawo żądać od kominiarza sprawdzającego wentylację w moim mieszkaniu kopii protokołu.
Odpowiedzi (2):
Gość
2021-06-04 15:37:40
Od kominiarza Nie, ponieważ kominiarz ma umowe podpisaną z zarządcą obiektu. Możesz żądać zatem protokołu od zarzadcy.
Gość
2024-01-29 21:58:18
jest CEEB i e protokoł do pobrania po zalogowaniu sie
Dodaj odpowiedź
Gość
2022-12-17 22:53:50
Odpowiedzi: 0
Czy pomiary elektryczne dokonane przez osobę do tego upoważnioną należy zgłosić do jakiegoś urzędu/ubezpieczyciela?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry